Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Kategoria: Aktualności

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o policji

W załączeniu poniżej publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154).

Stanowisko OBSiL KRRP z 30.12.2015 r. do projektu ustawy o zm. ustawy o Policji

Czytaj więcej

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej

W załączeniu poniżej publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej (dalej: s.c.u.) oraz niektórych innych ustaw (druk nr 119).

Stanowisko z 28.12.2015 r. do projektu zmian ustawy o służbie cywilnej

Czytaj więcej

Opinia amicus curiae dla Trybunału Konstytucyjnego

W opinii przekazanej Trybunałowi Konstytucyjnemu w dniu 7 grudnia 2015 KRRP wskazała na niezgodność z Konstytucją ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz niektórych przepisów w niej zawartych.

Do prezentowania opinii KRRP na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym upoważnieni są Wiceprezes KRRP r. pr. dr hab. prof. nadzw. Arkadiusz Bereza oraz r. pr. prof. nadzw. Sławomir Patyra.

Opinia a.c. KRRP sygn. akt K 35/15

Wcześniej Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, r.pr. Dariusz Sałajewski, działając w jej imieniu, zwrócił się 3 grudnia b.r. do Trybunału Konstytucyjnego z propozycją przedstawienia opinii amicus curiae w sprawie połączonych wniosków grupy posłów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Sądownictwa i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego – o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 1 pkt 4 i 6 oraz art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 137a ustawy o TK oraz art. 2 ustawy o zmianie ustawy o TK, Konwencją o ochronie praw człowieka oraz podstawowych wolności i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych – sygn. akt K 35/15.

Sprawa ta dotyczy nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 19 listopada b.r., a opinia amicus curiae ma wesprzeć Trybunał we wszechstronnym wyjaśnieniu i rozstrzygnięciu sprawy, która zostanie rozpatrzona w dniu 9 grudnia b.r.

W uzasadnieniu złożonej propozycji Prezes Sałajewski wskazał, że funkcjonowanie samorządu radców prawnych, wykonujących zawód zaufania publicznego, ma swoje źródło w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a Krajowa Rada Radców Prawnych w sposób szczególny skupia swoje zainteresowanie na Ustawie Zasadniczej oraz na ustroju i funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego, który jest gwarantem jej nienaruszalności. Wskazał również na budzącą zaniepokojenie możliwość naruszenia zasady niezawisłości Sędziów Trybunału.

Wnioskodawcami w sprawie są, między innymi, Krajowa Rada Sądownictwa oraz Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, z którymi Krajowa Rada Radców Prawnych współdziała w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

W odpowiedzi na propozycję, przesłanej 4 grudnia b.r., Trybunał zwrócił się z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.

r. pr. Stefan Mucha

Czytaj więcej

Komunikat: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Szanowni Państwo,

Nawiązując do wcześniejszego komunikatu Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r. przyjęła Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (uchwała Nr 97/IX/2015). Uchwała daje możliwość rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji spoczywających na okręgowych izbach radców prawnych obowiązków, związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W przypadku wątpliwości związanych z realizacją ww. uchwały, dodatkowych informacji udzielają:

  • wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Zbigniew Pawlak, tel. 668-667-989, e-mail: pawlak@kirp.pl
  • radca prawny Ireneusz Misiejuk, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP, tel. 600-200-231, e-mail: misiejuk@kirp.pl

Link do uchwały:  https://www.biblioteka.kirp.pl/items/show/448

Czytaj więcej

Pismo dotyczące propozycji wprowadzenia zmiany do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

W załączeniu poniżej publikujemy pismo z 30 lipca 2015 r. dotyczące propozycji wprowadzenia zmiany do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu w zakresie rezygnacji ze wskazywania adresu zamieszkania radcy prawnego.

Pismo z 30 lipca 2015 r.- rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 967)

21 lipca 2015 r. (wtorek) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej Senatu RP. Przedmiotem obrad było pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 967). Przedmiotowa nowelizacja obejmuje swoim zakresem także ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej. W posiedzeniu wziął udział przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Celem projektowanej regulacji jest dostosowanie wyżej wymienionych ustaw do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11), stwierdzającego niezgodność niektórych przepisów powołanych ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikiem przedmiotowego postępowania była również Krajowa Rada Radców Prawnych. Sentencja rozstrzygnięcia została ogłoszona dnia 6 sierpnia 2014 r. w Dz. U. poz. 1055.

Obecny kształt projektu ustawy budzi poważne zastrzeżenia środowiska prawniczego przede wszystkim z uwagi na możliwe naruszenia tajemnicy zawodowej. Mechanizmy zawarte w projekcie, a przewidziane na wypadek pozyskania w ramach kontroli operacyjnej materiałów objętych tajemnicą zawodową, nie gwarantują w sposób dostateczny, że pozyskane w ten sposób dane zostaną chociażby prawidłowo pod tym kątem ocenione.

Podczas wspólnego posiedzenia komisji w dniu 21 lipca 2015 r. przyjętych zostało kilka poprawek zgłoszonych w trakcie prac nad projektem.

Czytaj więcej

Posiedzenie komisji senackich w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 15 lipca 2015 r.

Dnia 15 lipca br. na dwóch posiedzeniach komisji senackich – posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i  posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej procedowana była uchwalona przez Sejm ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa.

W obu posiedzeniach ze strony KRRP udział wziął Wiceprezes Arkadiusz Bereza. Po raz kolejny zajął on krytyczne stanowisko wobec wprowadzonej do projektu – w porównaniu z pierwotnym przedłożeniem rządowym – zmiany w zakresie dopuszczenia do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe tzw. magistrów prawa z trzyletnim doświadczeniem, wskazując że regulacja taka jest szkodliwa przede wszystkim dla beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej. Uchwalona ustawa odmawia im bowiem prawa do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnie finansowanej z budżetu państwa na takim samym – profesjonalnym poziomie, doprowadzając do ich dyskryminacji ze względu na podmiot udzielający pomocy w ramach systemu. Przyjęcie takie rozwiązania grozi dekompozycją całego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wiceprezes podkreślił ponadto, że nieporozumieniem jest wymaganie od osoby ubiegającej się o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej składania przed jej otrzymaniem szeregu oświadczeń, w tym o tym, że jest ona świadoma, że pomocy prawnej udziela jej osoba niebędąca radcą prawnym czy adwokatem, a więc nie związana obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej i nie ponosząca odpowiedzialności odszkodowawczej, z wyjątkiem winy umyślnej. Ponadto wskazał, że ustawa nie zawiera jakichkolwiek zobiektywizowanych i sprawdzalnych kryteriów dopuszczenia to udzielania pomocy prawnej magistrów prawa z 3-letnim doświadczeniem w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, a konstrukcja taka rodzi wątpliwości co do zgodności przedmiotowej ustawy z Konstytucją.

W związku z powyższym zaproponowana została poprawka do ust. 3 art. 11, która wyłącza z kręgu podmiotów uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez organizację pozarządowe „magistrów prawa z doświadczeniem”, pozostawiając jednocześnie możliwość świadczenia w nich takiej pomocy przez doradców podatkowych w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Posiedzenie komisji senackiej w sprawie zmiany ustawy – Prawo własności przemysłowej w dniu 15 lipca 2015 r.

Dnia 15 lipca odbyło się posiedzenie komisji senackich: Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Gospodarki Narodowej  oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, której przedmiotem było między innymi rozpatrzenie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk senacki nr 957, druki sejmowe nr 2331, 3490 i 3490-A).

Ustawa ta przewiduje zmianę art. 236 ustawy – Prawo własności przemysłowej poprzez dodanie ust. 1 a przyznającego radcom prawnym i adwokatom uprawnienie do występowania przed Urzędem Patentowym RP w zakresie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oraz utrzymywania ochrony znaków towarowych oraz zmianę brzmienia ust. 3 tego artykułu poprzez wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach wskazanych we wcześniejszych ustępach przedmiotowego artykułu mogą działać za pośrednictwem odpowiednio rzecznika patentowego, radcy prawnego lub adwokata. Obowiązek ten ma być jednak wyłączony w stosunku do osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Regulacja ta budzi dużo emocji w środowisku rzeczników patentowych i była krytykowana przez przedstawicieli tego samorządu na posiedzeniu komisji. W posiedzeniu tym Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował Wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza. Przedstawił on pozytywne stanowisko KRRP w przedmiocie procedowanej zmiany art. 236 zbieżne w zasadzie z opinią Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, wskazując, że dotychczasowy brak uprawnienia radców prawnych i adwokatów do występowania przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych jest swego rodzaju niekonsekwencją, biorąc pod uwagę, że mają oni takie uprawnienie w innych postępowaniach przed Urzędem Patentowym, przede wszystkim w postępowaniu spornym, jak również w postepowaniu sądowoadministracyjnym i w postepowaniu sądowym, w tym w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej. Ponadto Wiceprezes wskazał, że zakres proponowanego rozszerzenia uprawnień radców prawnych i adwokatów jest i tak węższy niż proponowany na wcześniejszych etapach procesu legislacyjnego, bo obejmuje obecnie tylko znaki towarowe, z wyłączeniem wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Komisje nie uwzględniły poprawek zgłaszanych przez środowisko rzeczników patentowych, a cała ustawa z niewielkimi poprawkami legislacyjnymi została przyjęta. Następny etap – posiedzenie Senatu – odbędzie się w dniach 22-24 lipca.

Czytaj więcej