Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Kategoria: Aktualności

Stanowisko OBSiL KRRP dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491)

Opiniowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, dokonuje szerokiej nowelizacji ustawy (dalej jako uPUSP), niemniej jednak odnosi się przede wszystkim do materii dotyczącej zmiany modelu powoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów, zmierzającego w kierunku zwiększenia wpływu ministra sprawiedliwości na obsadę tych stanowisk i wprowadzenia nowych narzędzi nadzoru zewnętrznego oraz wewnętrznego nad działalnością administracyjną sądów. Dodatkowo projektowana regulacja ma na celu wprowadzenie oraz nadanie rangi zasady ustrojowej rozwiązaniu losowego przydziału spraw sędziom, co w zamyśle i założeniach projektodawcy miałoby spowodować równe obciążenia sędziów przydzielanymi sprawami.

Wskazane powyżej aspekty nowelizacji stały się zasadniczym przedmiotem niniejszego stanowiska. Pozostałych, zawartych w opiniowanej ustawie, propozycji postulowanych przez projektodawców rozwiązań legislacyjnych – pomijając aspekt ich trafności dla usprawnienia funkcjonowania sądownictwa – nie sposób oceniać pod kątem zgodności z Konstytucją RP, a jedynie recenzować ich racjonalność z punktu widzenia pragmatyki funkcjonowania sądów, która bez wątpienia wymaga reformy zmierzającej do usprawnienia działania wymiaru sprawiedliwości. Niemniej jednak wprowadzanie owych zmian powinno koncentrować się raczej na zapewnieniu dostępu do sądów podmiotom zwracającym się o udzielenie ochrony w ramach realizacji konstytucyjnego prawa do sądu, nie zaś oscylować wokół stworzenia mechanizmów gwarantujących zapewnienie władzy wykonawczej wpływu – jak się to jawi na gruncie opiniowanego projektu, niczym nie ograniczonego – na personalną obsadę wszelkich funkcji zarządczych w sądach na stanowiskach ich dyrektorów, co już nastąpiło i prezesów, co jest przedmiotem projektu analizowanej nowelizacji.

W załączeniu poniżej publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491) w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka po posiedzeniu z dnia 30 maja 2017 r.

Stanowisko OBSiL z 31.05.2017 r. do projektu ustawy o zm. ustawy PSP

Czytaj więcej

Raporty OBSiL dotyczące niektórych aspektów realizacji dostępu do wymiaru sprawiedliwości

W związku z pracami badawczymi OBSiL nad realizacją dostępu do wymiaru sprawiedliwości, pragniemy zaprezentować wyniki badań naszych ekspertów.

Poniżej prezentujemy raport przygotowany przez r.pr. dr Annę Zalesińską, dotyczący analizy systemowej regulacji prawnych w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, ustanawiania pełnomocnika z urzędu, zasad regulujących zwolnienie od kosztów sądowych oraz wysokości opłat sądowych w postępowaniu cywilnym. Drugi, obszerny raport został przygotowany przez r.pr. dra Adama Zienkiewicza, a dotyczy on instytucji mediacji w kontekście dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Raport z 10.05.2017 r. – dostęp do wymiaru sprawiedliwości

Raport z 10.05.2017 r. – mediacja

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP dotycząca sytuacji radców prawnych zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej

W wyniku wprowadzonej reformy administracji skarbowej z dniem 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.), która w sposób istotny zmieniła zasady funkcjonowania administracji rządowej wykonującej zadania z tego zakresu. Mając na uwadze okoliczność, iż radcowie prawni odgrywają istotną rolę w zakresie świadczenia obsługi prawnej jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej (dalej KAS), a ich doświadczenie zawodowe sprzyja profesjonalizmowi działania służb wchodzących w skład KAS, istotnym jest, aby w wyniku wdrażania reformy nie doszło do zachwiania stabilnej pozycji zawodowej radców prawnych. Pozwoli to na zapewnienie w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej fachowej obsługi prawnej przez wyspecjalizowaną grupę prawników o sprofilowanej wiedzy, popartej praktyką.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 kwietnia 2017 roku dotyczącą sytuacji radców prawnych zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej.

Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca sytuacji radców prawnych zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektów ustaw z dnia 10 lutego 2017 r.: Ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Projekty z dnia 10 lutego 2017 r. dotyczące nowych ustaw Prawo przedsiębiorców oraz Przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwane dalej odpowiednio Projektem UPP i UCEIDG, stanowią istotną część szerszego pakietu ustaw reformujących prawo gospodarcze, określane potocznie mianem Konstytucji dla biznesu. Zasadniczym celem tej reformy jest optymalizacja polskiej przedsiębiorczości i konkretyzacja jej gwarancji rozwojowych.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektów ustaw z dnia 10 lutego 2017 r.: Ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Opinia OBSiL z 20 marca 2017 r. – Prawo przedsiebiorców i CEIDG

Czytaj więcej

Udział przedstawiciela OBSiL w posiedzeniu Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych

W dniu 17 marca br. r.pr. dr hab. Rafał Stankiewicz wziął udział w posiedzeniu działającego przy Ministrze Nauki Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

W trakcie spotkania omówiono prace nad projektem dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Komisji  w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących zawodów. Zaprezentowano również stanowisko Rządu RP w tej sprawie. Nowa dyrektywa ma w zamierzeniu tworzyć warunki do dalszego znoszenia barier w dostępie do wykonywania zawodów regulowanych w poszczególnych państwach członkowskich UE.

Czytaj więcej

Informacja OBSiL KRRP o obowiązkach radców prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Regulacja wprowadzona ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, objęła umowy zlecenia (art. 734 k.c.) oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 k.c.), wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi będącego osobą fizyczną na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej. Warunkiem stosowania tej regulacji jest, by Zleceniobiorca nie wykonywał działalności gospodarczej albo – jeśli ją wykonuje – nie zatrudniał pracowników i nie zawierał umów ze zleceniobiorcami.

W załączeniu poniżej publikujemy informację Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych o obowiązkach radców prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1265).

Informacja OBSiL z 07.03.2017 r. – minimalne wynagrodzenie

Czytaj więcej

Stanowisko eksperta OBSiL KRRP dotyczące obowiązków radców prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 r. części przepisów ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 r., należy wyjaśnić wskazane w treści stanowiska, powstające na gruncie przedmiotowych przepisów kwestie, budzące wątpliwości w praktyce. Należy jednak podkreślić, iż interpretacja przedmiotowej ustawy stwarza trudności ze względu na fakt, iż literalne brzmienie poszczególnych przepisów dalece odbiega od ratio legis uchwalenia ustawy, wskazanego w uzasadnieniu projektu (druk sejmowy 600).

W załączeniu poniżej publikujemy stanowisko eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące obowiązków radców prawnych wynikających z wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265)

Stanowisko OBSiL z 07.03.2017 r. – minimalne wynagrodzenie za pracę

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL KRRP dotyczące założeń planowanej reformy sądownictwa

Samorząd radców prawnych z uwagą obserwuje zapowiedzi zmian legislacyjnych zmierzających do poprawy efektywności funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ufamy, iż tego typu działania zostaną podjęte w oparciu o respektowanie zapisów ustawy zasadniczej, w szczególności o poszanowanie zasady państwa prawa oraz zasady trójpodziału władzy.

W załączeniu poniżej publikujemy stanowisko Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące założeń planowanej reformy sądownictwa opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 20 stycznia 2017 r.

Stanowisko OBSiL z 23.02.2017 r.

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL KRRP dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Opiniowany projekt nowelizacji ustawy zakłada głęboką reformę funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa (dalej: Rada), przewidując oprócz nowej procedury wyłaniania oraz wyboru wchodzących w jej skład sędziów (projektowane art. 10-12 ustawy o KRS) również wewnętrzny podział Rady na dwa zgromadzenia, poprzez które KRS ma wykonywać swoje kompetencje (projektowany art. 21a ustawy o KRS) oraz skrócenie kadencji obecnych członków Rady, wybranych spośród sędziów (projektowany art. 5 nowelizacji).

W załączeniu do niniejszej wiadomości publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 23 stycznia 2017 r.) załączonego do pisma Ministra Sprawiedliwości DL-VI-440-4/16 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Stanowisko z 23.02.2017 r. – KRS

Czytaj więcej

Stanowisko eksperta OBSiL KRRP dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Przedstawienie stanowiska odnośnie przewidzianych nowelizacją ustaw zmian, wymaga przypomnienia, że Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych wyrażał opinię wobec poprzedniego projektu ustawy (z dnia 18 marca 2016 r., na etapie legislacyjnym – druk nr 289), odnoszącego się do analogicznej materii objętej przedmiotem regulacji projektu ustawy, wskazując na wiele pozytywnych aspektów podjętych wówczas działań legislacyjnych związanych z funkcjonowaniem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, niemniej formułując wątpliwości w zakresie modelu aplikacji ogólnej i uwagi względem relacji pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a organami Krajowej Szkoły.

W załączeniu do niniejszej wiadomości publikujemy Stanowisko eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 20 stycznia 2017 r.) załączonego do pisma Ministra Sprawiedliwości DL-VI-465-27/16 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Stanowisko OBSiL do projektu ustawy o zm. ustawy o KSSiP projekt z 06.02.2017

Czytaj więcej