Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Kategoria: Aktualności

Stanowisko OBSiL KRRP dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Opiniowany projekt nowelizacji ustawy zakłada głęboką reformę funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa (dalej: Rada), przewidując oprócz nowej procedury wyłaniania oraz wyboru wchodzących w jej skład sędziów (projektowane art. 10-12 ustawy o KRS) również wewnętrzny podział Rady na dwa zgromadzenia, poprzez które KRS ma wykonywać swoje kompetencje (projektowany art. 21a ustawy o KRS) oraz skrócenie kadencji obecnych członków Rady, wybranych spośród sędziów (projektowany art. 5 nowelizacji).

W załączeniu do niniejszej wiadomości publikujemy stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 23 stycznia 2017 r.) załączonego do pisma Ministra Sprawiedliwości DL-VI-440-4/16 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Stanowisko z 23.02.2017 r. – KRS

Czytaj więcej

Stanowisko eksperta OBSiL KRRP dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Przedstawienie stanowiska odnośnie przewidzianych nowelizacją ustaw zmian, wymaga przypomnienia, że Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych wyrażał opinię wobec poprzedniego projektu ustawy (z dnia 18 marca 2016 r., na etapie legislacyjnym – druk nr 289), odnoszącego się do analogicznej materii objętej przedmiotem regulacji projektu ustawy, wskazując na wiele pozytywnych aspektów podjętych wówczas działań legislacyjnych związanych z funkcjonowaniem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, niemniej formułując wątpliwości w zakresie modelu aplikacji ogólnej i uwagi względem relacji pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a organami Krajowej Szkoły.

W załączeniu do niniejszej wiadomości publikujemy Stanowisko eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 20 stycznia 2017 r.) załączonego do pisma Ministra Sprawiedliwości DL-VI-465-27/16 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Stanowisko OBSiL do projektu ustawy o zm. ustawy o KSSiP projekt z 06.02.2017

Czytaj więcej

Opinia eksperta OBSiL KRRP w przedmiocie dopuszczalności łączenia pracy radcy prawnego w kancelarii komorniczej na stanowisku innym niż radcy prawnego z jednoczesnym prowadzeniem kancelarii radcy prawnego

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej jednymi z fundamentalnych reguł statuujących jej ustrój są zasady wolności wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Jakiekolwiek ograniczenia mogą być w tym zakresie nakładane tylko i wyłącznie w ustawie i tylko wtedy, gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób oraz – w przypadku wolności działalności gospodarczej – gdy jest to niezbędne ze względu na ważny interes publiczny.

Konstytucja przewiduje jednak także, że istnieje pewna specyficzna kategoria zawodów, określana mianem zawodów zaufania publicznego, w których przypadku dopuszczalne jest powołanie w drodze ustawy swoistych organizacji społecznych zwanych samorządami zawodowymi. Celem istnienia owych samorządów jest reprezentowanie członków oraz sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony; w tych granicach organizacje te mogą wpływać na sferę wolności wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Zawód radcy prawnego został zaliczony przez ustawodawcę do zawodów zaufania publicznego. Tym samym osoba wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez samorząd radców prawnych może wykonywać zawód radcy prawnego w granicach zakazów wyznaczonych przez Konstytucję i ustawy oraz wykonywać inną działalność (w tym działalność zarobkową) w zakresie, w jakim nie znajdzie się to w konflikcie z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

W załączeniu do niniejszej wiadomości publikujemy opinię eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie dopuszczalności łączenia pracy radcy prawnego w kancelarii komorniczej na stanowisku innym niż radcy prawnego z jednoczesnym prowadzeniem kancelarii radcy prawnego.

Stanowisko OBSiL z 30.01.2017 r.

Czytaj więcej

Stanowisko eksperta OBSiL KRRP dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Przedłożony do zaopiniowania Krajowej Radzie Radców Prawnych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych odnosi się do materii dotyczącej statusu oraz pozycji dyrektorów sądów w ich strukturze administracyjnej, co pozostaje w immanentnym związku z podległością służbową dyrektorów i trybem obsadzania tych stanowisk, a w szerszej perspektywie sprawowaniem nadzoru nad działalnością administracyjną sądu przez ministra sprawiedliwości.

Postulowane zmiany – jak wskazano na wstępie uzasadnienia projektu – mają na celu uporządkowanie systemu funkcjonowania dyrektorów sądów w celu zwiększenia sprawności w zakresie zarządzania kadrami w sądach powszechnych, w odniesieniu do stanowisk dyrektorów i zastępców dyrektorów sądów. Jednak w rzeczywistości regulacje projektowanej nowelizacji wprowadzają istotną reformę istniejącego obecnie modelu zarządzania działalnością administracyjną sądu, prowadzącą do całkowitego podporządkowania tej sfery funkcjonowania sądownictwa resortowi sprawiedliwości oraz wydzielenia jej jako wyodrębnionej, niejako równoległej struktury, w żadnej mierze nie podlegającej – jak to ma miejsce obecnie – zwierzchnictwu bądź kontroli ze strony organów sądu, którego to statusu opiniowane przedłożenie rządowe pozbawia dyrektora. Dokonywana na mocy projektowanej nowelizacji zmiana przepisów zmierza do wyraźnego rozdzielenia wykonywania funkcji z zakresu administracji sądowej należących do kompetencji prezesa sądu i odnoszących się do zadań orzeczniczych, od czynności administracyjnych należących do kompetencji dyrektora sądu, choć w rzeczywistości w ślad za tym idzie pozbawienie go samodzielności decyzyjnej i całkowite podporządkowanie resortowi sprawiedliwości, w szczególności w zakresie niczym nie ograniczonych możliwości powoływania i odwoływania ze stanowiska.

W załączeniu do niniejszej wiadomości publikujemy Stanowisko eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1181).

Stanowisko OBSiL z 09.01.2017 r. do projektu ustawy o zm. ustawy PSP

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL do projektu rozporządzenia MS dot. utrwalania obrazu lub dźwięku w postępowaniu karnym

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych poddano analizie projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym. Eksperci OBSiL nie zgłosili uwag krytycznych.

Aprobująco odnieśli się natomiast do planowanego rozszerzenia zakresu przedmiotowego obowiązującego obecnie rozporządzenia i objęcia nim także utrwaleń samego obrazu, co zasługuje na akceptację również z perspektywy radców prawnych.

Odp. KRRP do MS

Fot. By Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46565463

Czytaj więcej

Ważna informacja OBSiL dot. nowelizacji prawa podatkowego

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej odpowiedzialność solidarną pełnomocników dokonujących zgłoszenia rejestracyjnego VAT, w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji opracowana została informacja, którą Wiceprezes KRRP Leszek Korczak skierował w dniu 21 grudnia 2016 r. do Dziekanów rad okręgowych izb radców prawnych celem przekazania jej radcom prawnym zrzeszonym w danej OIRP.

Powyższa informacja zwraca uwagę na wspomnianą odpowiedzialność radcy prawnego uczestniczącego wyłącznie w przewidzianych prawem czynnościach rejestracyjnych oraz sugeruje wyraźne zaznaczenie w przyjmowanym pełnomocnictwie, że nie obejmuje ono swoim zakresem umocowania do rejestracji klienta jako podatnika VAT.

Informacja OBSiL

Czytaj więcej

Opinia OBSiL do projektu ustawy o komornikach sądowych

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji opracowano opinię do projektu ustawy o komornikach sądowych z 22 listopada 2016 r. Projekt oceniony został negatywnie.

W opinii podniesiono, że proponowane zmiany są nieprecyzyjne lub nieuzasadnione, a ich przyjęcie może jedynie pogorszyć stan egzekucji sądowej w Polsce. Autor opinii wskazał, że projekt nie rozwiązuje mankamentów starej ustawy, bowiem w znaczącej części powiela dotychczasowe rozwiązania. Ponadto projekt dodaje kolejne budzące wątpliwości przepisy. Autor opinii zaznaczył szczególnie niejasny status komornika sądowego i skonkludował, iż projekt może stanowić jedynie punkt wyjścia do dalszych prac, bo w obecnej postaci może spowodować jedynie szkody poprzez załamanie systemu egzekucji w Polsce.

Stanowisko OBSiL KRRP dot. ustawy o komornikach

Czytaj więcej

Udział przedstawiciela OBSiL w posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP

W dniu 15 grudnia br. r.pr. Rafał Stankiewicz – przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP – wziął udział w posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP.

Przedmiotem obrad Komisji było m.in. rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany przepisów ustawy o radcach prawnych w zakresie praw osób, które ukończyły aplikację adwokacką lub radcowską oraz zasad przeprowadzania egzaminu adwokackiego i radcowskiego. Treść petycji jest ukierunkowana na wydłużenie terminu umożliwiającego zastępowanie radców prawnych przez aplikantów do trzech lat od dnia ukończenia aplikacji oraz przyjęcie regulacji dopuszczających ponowne zdawanie egzaminu radcowskiego wyłącznie z części, z których zdający uzyskał ocenę negatywną (egzamin „na raty”).

Przedstawiciel OBSiL zajął generalnie negatywne stanowisko co do treści petycji. Pozostawało to w zbieżności z przedstawionym głosem przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. Komisja skierowała dezyderat do Ministra Sprawiedliwości o zajęcie oficjalnego stanowiska w tejże sprawie.

Stanowisko OBSiL KRRP dot. petycji

Czytaj więcej

Opinia OBSiL do projektu ustawy o kosztach komorniczych

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przedstawił opinię do rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych. Powyższa regulacja ma zastąpić przepisy o kosztach, zawarte dotychczas w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.

Opinia zwraca m.in. uwagę na wątpliwości związane z uznaniem opłaty egzekucyjnej za daninę publiczną oraz z odejściem od ustalania minimalnej i maksymalnej opłaty egzekucyjnej, jako odpowiednio części bądź wielokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, na rzecz określenia ich kwotowo. Ekspertyza szeroko odnosi się również m.in. do instytucji tzw. miarkowania opłaty egzekucyjnej.

Opinia OBSiL do projektu ustawy o kosztach komorniczych

Czytaj więcej

Posiedzenie Zespołu Doskonalenia Procedur Gospodarczych przy Ministrze Rozwoju

W dniu 1 grudnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Doskonalenia Procedur Gospodarczych przy Ministrze Rozwoju. W trakcie posiedzenia omawiano projekty ustaw wchodzące w składa pakietu tzw. Konstytucji dla biznesu.

W posiedzeniu Zespołu wziął udział przedstawiciel KRRP. W najbliższych dniach Ośrodek Badań Studiów i Legislacji przedstawi opinie dotyczące tych projektów, które prześle na ręce Ministra Rozwoju. Wnioski w nich zawarte staną się m.in. przedmiotem dyskusji na kolejnym posiedzeniu Zespołu.

Czytaj więcej