Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Kategoria: Aktualności

Tabela porównawcza SN

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji KRRP opracowano tabelaryczne porównanie ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz z przedstawionym przez Prezydenta RP projektem ustawy o Sądzie Najwyższym.

Tabela porównawcza SN

Czytaj więcej

Tabela porównawcza KRS

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji KRRP opracowano tabelaryczne porównanie ustawy z 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa z ustawą z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Tabela porównawcza KRS

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP dotycząca rządowego projektu z dnia 4 maja 2017 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przedmiotem niniejszej analizy jest projekt z dnia 4 maja 2017 roku ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa dokonuje implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 73)2. Celem analizy pozostaje wskazanie obowiązków radcy prawnego wynikających z przedstawionego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przez projekt – przewidzianych w Dyrektywie – możliwości szczególnego uregulowania przez ustawodawcę krajowego obowiązków osób, wykonujących zawody zaufania publicznego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca rządowego projektu z dnia 4 maja 2017 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wykaz Prac Legislacyjnych Rady Ministrów nr UC 52).

Opinia z 01.09.2017 r

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP: Czy niewywiązywanie się z obowiązku doskonalenia zawodowego określonego uchwałą KRRP stanowi delikt dyscyplinarny?

Punktem wyjścia do rozstrzygnięcia zagadnienia stanowiącego przedmiot opinii musi być przypomnienie podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej. Mianowicie zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016r., poz. 233 z późn. zmian.), powoływanej dalej jako: „Ustawa”: „Radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych.’’. Dla potrzeb dalszych rozważań podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidziana w art. 64 ust. 1a Ustawy (niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych) oraz wyłączenie odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidziane w art. 64 ust. 2 Ustawy (czyny naruszające przepisy dotyczące porządku i dyscypliny pracy, określone w Kodeksie pracy), zostają pominięte jako nieistotne z punktu widzenia rozstrzyganego zagadnienia. Zgodnie zatem z art. 64 ust. 1 Ustawy jedną z podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej radcy prawnego stanowi naruszenie przez radcę prawnego jego obowiązków zawodowych. Dla udzielenia odpowiedzi na postawione na wstępie pytanie istotne jest więc, czy wymóg doskonalenia zawodowego w ogólności, a w szczególności czy wymóg doskonalenia zawodowego określony uchwałą KRRP stanowi obowiązek zawodowy radców prawnych w rozumieniu art. 64 ust. 1 Ustawy.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie „Czy niewywiązywanie się z obowiązku doskonalenia zawodowego określonego uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych, wydaną na podstawie art. 60 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych, stanowi delikt dyscyplinarny?”

Opinia z 31.08.2017 r. – obowiązek doskonalenia zawodowego

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP dotycząca stanowiska zajętego przez Sąd Unii Europejskiej w postanowieniu z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie T-137/16 odnoszącego się do niezależności radcy prawnego jako pełnomocnika procesowego

W wydanym w dniu 13 czerwca 2017 r. postanowieniu w sprawie T-137/16 Sąd UE odrzucił wniesioną przez radcę prawnego skargę jako oczywiście niedopuszczalną – z przyczyn formalnych. Podejmując przedmiotowe rozstrzygnięcie Sąd UE oparł się na argumentacji, iż w sytuacji, w której radca prawny jest związany ze stroną skarżącą umową cywilnoprawną zawartą na gruncie prawa polskiego, nawet jeśli – wobec braku stosunku podporządkowania między stroną skarżącą a jej radcą prawnym – można by uznać, że stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy cywilnoprawnej nie istnieje pod względem formalnym, to jednak może on mieć wpływ na niezależność owego radcy prawnego, istnieje bowiem ryzyko, że środowisko zawodowe tego radcy prawnego wywiera, przynajmniej w pewnym stopniu, wpływ na wyrażaną przez niego opinię prawną. W tym zakresie Sąd UE powołał się zwłaszcza na wyrok z dnia 6 września 2012 r., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Polska/Komisja, C-422/11 P i C-423/11 P, EU:C:2012:553, pkt 25. Jednocześnie Sąd UE, wskazując na dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Trybunał), stwierdził, iż wymóg niezależności adwokata czy radcy prawnego związany jest z brakiem istnienia pomiędzy nim a jego klientem jakiegokolwiek stosunku pracy, niemniej pojęcie tej niezależności zostało określone nie tylko w sposób pozytywny, mianowicie w odniesieniu do dyscypliny zawodowej, lecz również w sposób negatywny, czyli poprzez brak stosunku pracy.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczącą stanowiska zajętego przez Sąd Unii Europejskiej w postanowieniu z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie T-137/16 odnoszącego się do niezależności radcy prawnego jako pełnomocnika procesowego.

Opinia z 29.08.2017 r.

Czytaj więcej

Udział Kierownika OBSiL w konferencji w Senacie RP dotyczącej oceny skutków regulacji

W dniu 20 września br. Kierownik OBSiL r.pr. dr hab. Rafał Stankiewicz wziął udział w organizowanej przez Senat RP „Ocena skutków regulacji w procesie stanowienia prawa”. Konferencję poświęcono zaprezentowaniu koncepcji Oceny Skutków Regulacji, uwarunkowań zastosowania tego narzędzia na potrzeby uchwalania prawa przez parlament, jak również doświadczeniom międzynarodowym związanym ze stosowaniem tegoż mechanizmu.

Czytaj więcej

Udział Kierownika OBSiL w pracach Parlamentarnego Zespołu ds Reformy Wymiaru Sprawiedliwości

W dniu 13 września br. Kierownik OBSiL r.pr. dr hab. Rafał Stankiewicz wziął udział w pierwszym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds Reformy Wymiaru Sprawiedliwości. Przedmiotem posiedzenia była możliwość przekazania części spraw z kognicji sądów do rozstrzygania w trybie pozasądowym.

Zadaniem Zespołu ma być wypracowanie rozwiązań zwiększających efektywność funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 14 lipca 2017 r. (UD 190)

Projekt ustawy z o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 14 lipca 2017 r. (dalej określanym jako: „Projekt”), wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu właścicieli przedsiębiorstw, którzy mają problemy z zaplanowaniem sukcesji. Śmierć przedsiębiorcy w obecnym stanie prawnym powoduje szereg komplikacji dotyczących w szczególności sfery następstwa cywilnoprawnego oraz podatkowego. Brak jest regulacji pozwalających na płynne przejęcie prowadzonej działalności gospodarczej przez spadkobierców. Postępowanie spadkowe, często długotrwałe, szczególnie w przypadku sporów między sukcesorami, tworzy okres niepewności co do bytu prawnego działającej jednostki gospodarczej. W przypadku braku porozumienia między spadkobiercami, szanse na kontynuację działalności spadkodawcy nie są duże. Potrzeby społeczne w tym zakresie są zatem doniosłe.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 14 lipca 2017 r. (UD 190).

Opinia z 18.08.2017

Czytaj więcej

Informacja OBSiL KRRP w sprawie obowiązku przekazywania przez radców prawnych ksiąg podatkowych i deklaracji VAT w trybie Jednolitego Pliku Kontrolnego

Na podstawie art. 193a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą. Sposób przesyłania ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których mogą być zapisane i przekazywane, określił Minister Finansów w drodze rozporządzenia z 24.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 roku, poz. 932). Od 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie przepis art. 109 ust 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1221), zobowiązujący podatników podatku VAT (w tym radców prawnych), do prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej, przy użyciu programów komputerowych.

W załączeniu poniżej publikujemy informację Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie obowiązku przekazywania przez radców prawnych ksiąg podatkowych i deklaracji VAT w trybie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Informacja-z-01-09-2017-JPK

Czytaj więcej