Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Kategoria: Aktualności

Kolejna opinia do projektu o Krajowej Administracji Skarbowej

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawił kolejną już opinię do projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826) oraz ustawy przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827).

W związku z niezwykle szerokim zakresem regulacji objętych powyższymi projektami, przedkładane opinie odnoszą się do ich poszczególnych części, co pozwala na precyzyjne ujęcie istotnych z punktu widzenia środowiska radców prawych problemów. Mając na względzie zaplanowane na dni 27 i 28 września 2016 r. posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia powyższych projektów, przy piśmie z dnia 26 września 2016 r. przekazana została opinia opracowana w ramach OBSiL KRRP, odnosząca się do przepisów skutkujących ograniczeniem wykonywania zawodu radcy prawnego przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych KAS.

W opinii wskazano, że obejmowanie zakazem prowadzenia działalności gospodarczej radców prawnych zatrudnionych lub pełniących służbę w KAS, jest zbędne wobec przepisów ustawy o radcach prawnych oraz Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, zawierających regulacje wykluczające konflikt interesów i eliminujące zagrożenie stronniczością. Zwrócono również uwagę, że nie zawsze radcowie prawni będą zatrudnieni w jednostkach KAS w pełnym wymiarze czasu pracy, a rozszerzająca interpretacja projektowanych przepisów uniemożliwiłaby im nie tylko dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy, ale także wykonywanie zawodu radcy prawnego w innych formach przewidzianych w ustawie o radcach prawnych.

W opinii przedstawiono również propozycję zmian, które wyłączałaby wykonywanie zawodu radcy prawnego spod przewidzianych w projektach ograniczeń, co umożliwiłoby radcom prawnym zatrudnionym lub pełniącym służbę w KAS wykonywanie zawodu radcy prawnego bez naruszania celów projektowanej regulacji.

Poprzednia opinia dotycząca zmian w kodeksie karnym skarbowym, przekazana została na ręce Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Pana Adama Podgórskiego przy piśmie z dnia 23 czerwca 2016 r.

Opinia OBSiL KRRP do projektu o Krajowej Administracji Skarbowej

/fot. By Adam-dalekie-pole – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20846415/

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL KRRP dotyczące terminu na wniesienie apelacji w sprawach karnych

Pismem z dnia 29 lipca 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Krajowej Rady Radców Prawnych z prośbą o zajęcie stanowiska co do zasadności przedłużenia terminu na wniesienie apelacji w postępowaniu karnym w sprawach szczególne skomplikowanych. Powyższa problematyka przedstawiona została na kanwie konkretnej sprawy, w której uzasadnienie wyroku sądu rejonowego liczyło tysiąc dwieście stron, a jego sporządzanie trwało dziewięć miesięcy. Obrona tymczasem miała czternaście dni na zapoznanie się z jego treścią i wniesienie apelacji.

W pisemnej odpowiedzi z dnia 5 września 2016 r. Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Arkadiusz Bereza przedstawił stanowisko samorządu wypracowane w ramach Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. W korespondencji podzielone zostało stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, że 14-dniowy termin na sporządzenie apelacji w sprawach w których występuje wielość osób oskarżonych lub (oraz) wielość czynów im zarzuconych, może być niewystarczający do zapewnienia oskarżonemu skutecznej realizacji jego prawa do obrony. Zwrócono jednak uwagę na istniejące ryzyko związane ze zmianą stanu prawnego pod wpływem jednostkowego, choćby budzącego kontrowersje przypadku oraz na trudność w doborze kryteriów które mogłyby uelastycznić termin na wniesienie apelacji.

Jako rozwiązanie zaproponowano zmianę praktyki sporządzania uzasadnień przez sąd (byłoby to niezwykle trudne) lub zmianę przepisu art. 424 k.p.k. określającego treść uzasadnienia, albo też wprowadzenie możliwości uzupełnienia apelacji o nowe zarzuty odwoławcze już po wniesieniu środka odwoławczego.

Pismo od Rzecznika Praw Obywatelskich

Odpowiedź do Rzecznika Praw Obywatelskich – Stanowisko OBSiL KRRP dot. terminu na wniesienie apelacji w sprawach karnych

/Na zdjęciu: Siedziba Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy al. „Solidarności” 77 w Warszawie. Fot. Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34910970/

Czytaj więcej

Konferencja uzgodnieniowa w Ministerstwie Rozwoju

W dniu 29 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, w której uczestniczył przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Projekt obejmuje swoim zakresem m. in. wprowadzenie do porządku prawnego instytucji notarialnych nakazów zapłaty, które stanowiłyby niejako alternatywę dla nakazów zapłaty wydawanych w postępowaniu upominawczym. Obecny na konferencji przedstawiciel Ośrodka, podkreślił m.in. konieczność wyraźnego przewidzenia w treści projektowanej regulacji przepisów, które odnosiłyby się do zasad zwrotu kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych. Postulat ten dotyczy kosztów pełnomocnika zarówno na etapie wydawania notarialnych nakazów zapłaty, jak również na etapie postępowania sądowego po wniesieniu sprzeciwu do sądu.

Podobnie jak szereg innych sugestii przedstawionych w przedłożonej uprzednio opinii OBSiL KRRP, postulaty te spotkały się z aprobatą autorów projektu, co znalazło odzwierciedlenie w opracowanym zestawieniu uwag. Wprowadzenie tych rozwiązań do kolejnej wersji projektu, a w szczególności ich kształt, będzie monitorowany przez ekspertów OBSiL w ramach prac bieżących.

/fot. Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48062320/

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu dotyczącego ułatwiania dochodzenia wierzytelności

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przestawił opinię do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (projekt z dnia 11 lipca 2016 r.). Projekt przygotowano w Ministerstwie Rozwoju, a jego treść dotyczy zmiany kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, prawa o notariacie, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie do porządku prawnego notarialnych nakazów zapłaty, co wiązałoby się z przyznaniem określonych kompetencji notariuszom. W opinii OBSiL wskazano na szereg kwestii, które wydaje się zostały pominięte przez projektodawcę, a które wymagałaby znacznego doprecyzowania i uzupełnienia o rozwiązania rzeczywiście zapewniające uzyskanie zakładanych celów regulacji. Opinia OBSiL podważa założenia dotyczące odciążenia sądów i uprzywilejowania wierzycieli, sugerując jednocześnie inne mechanizmy możliwe do wykorzystania, które mogłyby przyczynić się do nieopłacalności powodowania zatorów płatniczych i kredytowania w ten sposób swojej działalności przez przedsiębiorców. Ośrodek zwrócił również uwagę na fakt, że doprecyzowania wymaga kwestia kosztów zastępstwa procesowego, albowiem nie ma jakichkolwiek racji przemawiających za pominięciem w notarialnych nakazach zapłaty kosztów z tytułu udzielenia pomocy prawnej. Zwłaszcza, że projekt nie wyklucza możliwości reprezentowania wnioskodawcy przy tej czynności przez profesjonalnych pełnomocników. Ponadto notariusz będąc zobowiązany do zachowania bezstronności, nie może udzielać pomocy prawnej wnioskodawcy przy sformułowaniu wniosku o wydanie notarialnego nakazu zapłaty, a tym samym wnioskodawca powinien mieć prawo otrzymania zwrotu kosztów poniesionych na udzielenie mu pomocy prawnej przez profesjonalnych pełnomocników.

Wprowadzenie notarialnych nakazów zapłaty do porządku prawnego objęte było uprzednio m.in. projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W opinii z dnia 5 listopada 2009 r. do tego projektu, sporządzonej w ramach prac OBSiL, wskazywano wówczas m.in. na wątpliwą konstytucyjność instytucji notarialnych nakazów zapłaty w kontekście tez stawianych w literaturze prawniczej.

Opinia OBSiL KRRP do projektu dotyczącego ułatwiania dochodzenia wierzytelności

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawił opinię co do zarysu koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym, wskazującej na potrzebę przeorientowania przepisów prawa cywilnego procesowego, odnoszących się w szczególności do rozpoznawania spraw gospodarczych, w celu wypracowania konstrukcji sprzyjających sprawności i efektywności tego rodzaju postępowań.

W stanowisku wyrażono aprobatę podstawowego przesłania przedstawionej propozycji, jednakże wskazano na wątpliwości w zakresie tezy leżącej u jej podstaw, zgodnie z którą sporządzanie opinii przez podmioty wyznaczone przez sąd może wpływać negatywnie na stopień zaufania stron do wiedzy bądź rzetelności biegłego, a przez to sprzyjać kwestionowaniu opinii, do czego każda ze stron jest uprawniona. Zdaniem Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP, teza taka niewłaściwie kładzie akcenty dotyczące statusu i wartości dowodowej opinii biegłego sądowego, poprzez umniejszenie jej wartości, a jednocześnie przypisanie nadmiernych walorów tzw. prywatnej ekspertyzie. W opinii podkreślono, że pozytywne efekty tego rodzaju konstrukcji można uzyskać jedynie wtedy, gdy wprowadzi się równocześnie jeszcze inne rozwiązania usprawniające przebieg postępowania dowodowego, np. jego harmonogram.

W opinii zwrócono uwagę, że postulowane zmiany mogą stanowić kolejny instrument przeciwdziałania przewlekaniu postępowania, jak również zapobiegać czynnościom stron sprzecznych z art. 3 k.p.c. Zaznaczono jednak, iż powodzenie realizacji tej koncepcji zależy od postanowień szczegółowych, które z jednej strony zabezpieczą interesy stron (w szczególności słabszych), a z drugiej nie zaprzepaszczą potencjału umów procesowych jako elementu usprawniającego postępowanie.

Opinia została opracowana w ramach prac Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych co do zarysu koncepcji umów procesowych w postępowaniu cywilnym

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu nowelizacji KPA

Krajowa Rada Radców Prawnych zaopiniowała projekt z dnia 4 lipca 2016 r. ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw postulujący zmiany m.in. w zakresie wyłączenia lub ograniczenia zasady dwuinstancyjności postępowania, odwołania od decyzji poprzez wprowadzenie nowego elementu w postaci możliwości zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, wprowadzenia zasady „proporcjonalności procesowej” oraz polubownego rozstrzygania spraw jak również nowy kształt umowy administracyjnej.

W opinii negatywnie zaopiniowano propozycję zmiany art. 15 k.p.a. polegającą na przyjęciu stosowania zasady dwuinstancyjności wyłącznie w sytuacjach kiedy „przepisy szczególne nie stanowią inaczej”. Wskazano, iż proponowana formuła nadaje ogólnej zasadzie dwuinstancyjności wymiar względny bowiem wyłączenie tej zasady może, zgodnie z projektem, dokonać nie tylko przepis ustawy, ale każdy przepis szczególny (czyli również podustawowy). Podkreślono, że prawo do dwukrotnego rozpatrzenia tej samej sprawy, przez dwa organy administracji publicznej, należy do fundamentalnych wartości demokratycznego państwa prawnego.

W zakresie zmian dotyczących odwołania od decyzji negatywnie oceniono także postulowaną możliwość zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. Zauważono, iż czynność taka przybierałaby postać oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania, co wymaga określenia charakteru tej czynności jako niewzruszalnej. Ponadto, zgłoszono uwagi w zakresie konstrukcji ponaglenia wskazując, że postulowane zmiany mogą spowodować, że środek ten będzie wykorzystywany w innych celach – np. w ramach swoistego rewanżu za wydanie decyzji negatywnej.

Pozytywnie zaopiniowano propozycję zmian regulacji o charakterze technicznym tj. rozciągnięcie obowiązywania art. 49 k.p.a. na przypadki postępowań masowych niezależnie od przepisu szczególnego, rozwiązanie problemu terminów obliczanych w latach oraz problemu „soboty” przy liczeniu terminów, jak również uregulowanie zasad nakładania kar administracyjnych.

Opinia została opracowana w ramach prac Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Opinia OBSiL KRRP z dnia 29 lipca 2016 r. o projekcie nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 4 lipca 2016 r.)

 

Czytaj więcej

Petycja o pozbawienie radców prawnych zatrudnionych w administracji publicznej kosztów zastępstwa odrzucona w Sejmie

Dnia 20 lipca br. w godzinach 19.00- 20.30 odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji do Spraw Petycji, którego przedmiotem było m.in. rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych poprzez pozbawienie radców prawnych zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej prawa do wynagrodzenia określonego w art. 22[4] ust. 2 ustawy.

W posiedzeniu uczestniczył wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza, który wskazywał na bezzasadność tego rodzaju petycji i błędnie zdiagnozowane skutki, jakie miałyby towarzyszyć w przypadku jej uwzględnienia. Konsekwencją takich zmian byłby zarzut nierównego traktowania (art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji) radców prawnych zatrudnionych w stosunku pracy u różnych pracodawców w zakresie dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego z tytułu zasądzonych i ściągniętych kosztów zastępstwa procesowego. Podniósł, że tego rodzaju nieprzemyślane propozycje mogłyby doprowadzić do poważnych perturbacji w zakresie prawa procesowego w odniesieniu do zasad zasądzania kosztów zastępstwa procesowego na rzecz Skarbu Państwa. Odpowiadając na stawiane pytania przedstawił zasady świadczenia pomocy prawnej przez radcę prawnego w różnych jednostkach sfery budżetowej. Wiceprezes KRRP zaznaczył, że obecnie funkcjonujące norma zawarta w art. 22(4) ust. 2 ustawy o radcach prawnych jest rozwiązaniem modelowym, na którym wzorowane są inne tego typu regulacje np. art. 43 ust. 1 a ustawy z 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w imię spójności systemowej prawa.

Po dyskusji petycja została odrzucona.

Składamy podziękowania radcom prawnym, którzy w odpowiedzi na apel wystosowany do dziekanów w tak krótkim terminie przekazali do Ośrodka swoje uwagi dotyczące przedmiotowej petycji i opinii Biura Analiz Sejmowych.

Czytaj więcej

Opinia KRRP w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości dot. opłat za czynności radców prawnych wsparta przez inne organy

Opinia Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości dot. opłat za czynności radców prawnych została wsparta przez inne organy biorące udział w konsultacjach społecznych.

Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie oceniła kierunek zmian legislacyjnych zmierzający do istotnego obniżenia opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych zarówno w przypadku spraw z wyboru jak i z urzędu. Wskazano, że uzasadnienia projektowanych rozporządzeń oparto na błędnych założeniach, że koszty adwokackie/radcowskie przysługują pełnomocnikowi procesowemu, podczas gdy sąd zasądza koszty na rzecz strony wygrywającej sprawę, a nie jej pełnomocnika. Podkreślono, że proponowane stawki w odniesieniu do większości kategorii spraw, wymagających od pełnomocnika znacznego nakładu pracy są zbyt niskie, gdyż stanowią powrót do stawek odpowiednich kilkanaście lat temu.
Stanowisko Nr 1 – KRS

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w przedstawionym stanowisku wskazała m.in., że stawki przedstawione w projekcie rozporządzenia znacząco odbiegają od stawek rynkowych za prowadzenie poszczególnych rodzajów spraw i z tych względów należałoby rozważyć, czy taka regulacja nie stawia w niekorzystnej sytuacji strony wygrywającej proces i nie ogranicza dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej osobom będącym w przeciętnej sytuacji majątkowej. Ponadto, w stanowisku tym podniesiono również, że uwzględnienie trudnej sytuacji majątkowej stron postępowania następuje w trybie art. 102 k.p.c., a zróżnicowana sytuacja materialna społeczeństwa nie uzasadnia ogólnego obniżania opłat za czynności profesjonalnych pełnomocników. Za niewłaściwe uznano również ustalanie wysokości opłat w przypadku spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w taki sposób, aby były zgodne z aktualnym systemem teleinformatycznym, który ma przecież służyć realizacji celów postępowania, nie zaś je wyznaczać.
Stanowisko Nr 2 – Prokuratoria Generalna SP

W opinii Sądu Najwyższego zasadność obniżenia stawek opłat za czynności radców prawnych  może budzić wątpliwości ze względu na to, że kwoty zasądzane tytułem zwrotu kosztów procesu powinny odpowiadać rynkowym stawkom wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika. Zastrzeżenia zgłoszono również do wysokości niektórych zaproponowanych stawek, które istotnie odbiegają od stawek rynkowych (stawki w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz spraw z zakresu stosunków małżeńskich, stawki w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym). Odnosząc się do rozporządzenia dot. tzw. stawek z urzędu, krytycznie oceniono powrót do poprzednio obowiązującego mechanizmu ustalania wysokości opłaty, wskazując na brak uzasadnienia takiego działania.
Stanowisko Nr 3 – SN

W uwagach wpływających od prezesów poszczególnych sądów zwracano uwagę na oderwanie proponowanych projektem stawek od stawek rynkowych, nieuzasadnione zróżnicowanie stawek wynagrodzenia w zależności od źródła umocowania pełnomocnika, iluzoryczność zwrotu kosztów procesu stronie wygrywającej spór, a także na nieadekwatną wysokość stawek w poszczególnych rodzajach spraw m.in. w sprawach z zakresu prawa pracy.
Stanowisko Nr 4 – SA Gdańsk
Stanowisko Nr 5 – SA w Poznaniu
Stanowisko Nr 6 – SO w Katowicach

Materiał OBSiL

Czytaj więcej

Opinia KRRP w sprawie projektów rozporządzeń dotyczących „stawek radcowskich” przekazana Ministrowi Sprawiedliwości

Uchwała Nr 272/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 30 czerwca 2016 r. zawierająca negatywną opinię dotyczącą projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych została przekazana Ministrowi Sprawiedliwości w dniu 1 lipca 2016 r.

Wskazano w niej, że Projektodawca błędnie zdiagnozował przesłanki, które przemawiałyby za ingerencją w obowiązujące regulacje, poprzez obniżenie kwot zasądzanych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, a skutki proponowanych zmian będą wręcz odwrotne do poczynionych założeń, albowiem szansa na odzyskanie przez strony kosztów poniesionych w celu dochodzenia należnych praw przed sądem stanie się jeszcze bardziej iluzoryczna. To z kolei przełoży się na ograniczenie prawa do sądu wskutek zaniechania dochodzenia należnych roszczeń w następstwie rachunku ekonomicznego strony, która nie będzie miała szansy na zwrot poniesionych kosztów.

Uzasadniono konieczność podjęcia innych racjonalnych działań w sferze wymiaru sprawiedliwości, które spowodowałyby zmniejszenie liczby spraw trafiających na wokandę sądów oraz uwzględniały słuszne postulaty obywateli do rozpatrywania ich spraw przez sądy w rozsądnym czasie, a profesjonalnym pełnomocnikom pozwoliłoby na godziwe wynagrodzenie za udzielaną pomoc prawną.

Podkreślono, że wprowadzenie proponowanych zmian uderzy w obywateli jako beneficjentów pomocy prawnej, a także w młodych radców prawnych rozpoczynających wykonywanie zawodu, których honoraria są określane w oparciu o stawki urzędowe. To w konsekwencji wpłynie na ograniczenie ich udziału w rynku świadczenia pomocy prawnej.

Zaznaczono także, że nieuzasadnione jest przerzucanie na radców prawnych ciężaru finansowego świadczenia pomocy prawnej z urzędu, co ma już obecnie miejsce.

Pełny tekst opinii – Uchwała Nr 272/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 czerwca 2016 r.

Czytaj więcej

Opinia do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

KRRP przedstawiła opinię do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie dotyczącym zmian przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Opiniowana ustawa oraz przewidziane w niej zmiany w zakresie regulacji prawa i procesu karnego skarbowego stanowią konsekwencję uregulowań zawartych w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, wprowadzającej gruntowne, systemowe i ustrojowe zmiany w zakresie organizacji służb administracji skarbowej, kontroli skarbowej oraz Służby Celnej odpowiedzialnych za działalność w sferze ścigania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych.

W dużej części przedstawione w projekcie propozycje zmian przepisów Kodeksu karnego skarbowego oceniono w opinii pozytywnie. Wskazano jednak na zasadność zmiany przepisu art. 16 a KKS w płaszczyźnie normatywnej warunków czynnego żalu uregulowanego w powołanym przepisie w sposób sprowadzający się w istocie do wyeliminowania końcowego fragmentu tego przepisu obejmującego zwrot „lub narażoną na uszczuplenie”. Ponadto postulowano także zmiany w zakresie przepisów odsyłających  i doprecyzowanie treści niektórych projektowanych przepisów.

Opinia OBSiL KRRP z dnia 23 czerwca 2016 r. do projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie dotyczącym zmian przepisów Kodeksu karnego skarbowego

Czytaj więcej