Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Kategoria: Aktualności

Opinia eksperta OBSiL KRRP w przedmiocie dopuszczalności łączenia pracy radcy prawnego w kancelarii komorniczej na stanowisku innym niż radcy prawnego z jednoczesnym prowadzeniem kancelarii radcy prawnego

Zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej jednymi z fundamentalnych reguł statuujących jej ustrój są zasady wolności wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Jakiekolwiek ograniczenia mogą być w tym zakresie nakładane tylko i wyłącznie w ustawie i tylko wtedy, gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób oraz – w przypadku wolności działalności gospodarczej – gdy jest to niezbędne ze względu na ważny interes publiczny.

Konstytucja przewiduje jednak także, że istnieje pewna specyficzna kategoria zawodów, określana mianem zawodów zaufania publicznego, w których przypadku dopuszczalne jest powołanie w drodze ustawy swoistych organizacji społecznych zwanych samorządami zawodowymi. Celem istnienia owych samorządów jest reprezentowanie członków oraz sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony; w tych granicach organizacje te mogą wpływać na sferę wolności wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Zawód radcy prawnego został zaliczony przez ustawodawcę do zawodów zaufania publicznego. Tym samym osoba wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez samorząd radców prawnych może wykonywać zawód radcy prawnego w granicach zakazów wyznaczonych przez Konstytucję i ustawy oraz wykonywać inną działalność (w tym działalność zarobkową) w zakresie, w jakim nie znajdzie się to w konflikcie z wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

W załączeniu do niniejszej wiadomości publikujemy opinię eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie dopuszczalności łączenia pracy radcy prawnego w kancelarii komorniczej na stanowisku innym niż radcy prawnego z jednoczesnym prowadzeniem kancelarii radcy prawnego.

Stanowisko OBSiL z 30.01.2017 r.

Czytaj więcej

Stanowisko eksperta OBSiL KRRP dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Przedłożony do zaopiniowania Krajowej Radzie Radców Prawnych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych odnosi się do materii dotyczącej statusu oraz pozycji dyrektorów sądów w ich strukturze administracyjnej, co pozostaje w immanentnym związku z podległością służbową dyrektorów i trybem obsadzania tych stanowisk, a w szerszej perspektywie sprawowaniem nadzoru nad działalnością administracyjną sądu przez ministra sprawiedliwości.

Postulowane zmiany – jak wskazano na wstępie uzasadnienia projektu – mają na celu uporządkowanie systemu funkcjonowania dyrektorów sądów w celu zwiększenia sprawności w zakresie zarządzania kadrami w sądach powszechnych, w odniesieniu do stanowisk dyrektorów i zastępców dyrektorów sądów. Jednak w rzeczywistości regulacje projektowanej nowelizacji wprowadzają istotną reformę istniejącego obecnie modelu zarządzania działalnością administracyjną sądu, prowadzącą do całkowitego podporządkowania tej sfery funkcjonowania sądownictwa resortowi sprawiedliwości oraz wydzielenia jej jako wyodrębnionej, niejako równoległej struktury, w żadnej mierze nie podlegającej – jak to ma miejsce obecnie – zwierzchnictwu bądź kontroli ze strony organów sądu, którego to statusu opiniowane przedłożenie rządowe pozbawia dyrektora. Dokonywana na mocy projektowanej nowelizacji zmiana przepisów zmierza do wyraźnego rozdzielenia wykonywania funkcji z zakresu administracji sądowej należących do kompetencji prezesa sądu i odnoszących się do zadań orzeczniczych, od czynności administracyjnych należących do kompetencji dyrektora sądu, choć w rzeczywistości w ślad za tym idzie pozbawienie go samodzielności decyzyjnej i całkowite podporządkowanie resortowi sprawiedliwości, w szczególności w zakresie niczym nie ograniczonych możliwości powoływania i odwoływania ze stanowiska.

W załączeniu do niniejszej wiadomości publikujemy Stanowisko eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1181).

Stanowisko OBSiL z 09.01.2017 r. do projektu ustawy o zm. ustawy PSP

Czytaj więcej

Stanowisko OBSiL do projektu rozporządzenia MS dot. utrwalania obrazu lub dźwięku w postępowaniu karnym

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych poddano analizie projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych w postępowaniu karnym. Eksperci OBSiL nie zgłosili uwag krytycznych.

Aprobująco odnieśli się natomiast do planowanego rozszerzenia zakresu przedmiotowego obowiązującego obecnie rozporządzenia i objęcia nim także utrwaleń samego obrazu, co zasługuje na akceptację również z perspektywy radców prawnych.

Odp. KRRP do MS

Fot. By Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46565463

Czytaj więcej

Ważna informacja OBSiL dot. nowelizacji prawa podatkowego

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej odpowiedzialność solidarną pełnomocników dokonujących zgłoszenia rejestracyjnego VAT, w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji opracowana została informacja, którą Wiceprezes KRRP Leszek Korczak skierował w dniu 21 grudnia 2016 r. do Dziekanów rad okręgowych izb radców prawnych celem przekazania jej radcom prawnym zrzeszonym w danej OIRP.

Powyższa informacja zwraca uwagę na wspomnianą odpowiedzialność radcy prawnego uczestniczącego wyłącznie w przewidzianych prawem czynnościach rejestracyjnych oraz sugeruje wyraźne zaznaczenie w przyjmowanym pełnomocnictwie, że nie obejmuje ono swoim zakresem umocowania do rejestracji klienta jako podatnika VAT.

Informacja OBSiL

Czytaj więcej

Opinia OBSiL do projektu ustawy o komornikach sądowych

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji opracowano opinię do projektu ustawy o komornikach sądowych z 22 listopada 2016 r. Projekt oceniony został negatywnie.

W opinii podniesiono, że proponowane zmiany są nieprecyzyjne lub nieuzasadnione, a ich przyjęcie może jedynie pogorszyć stan egzekucji sądowej w Polsce. Autor opinii wskazał, że projekt nie rozwiązuje mankamentów starej ustawy, bowiem w znaczącej części powiela dotychczasowe rozwiązania. Ponadto projekt dodaje kolejne budzące wątpliwości przepisy. Autor opinii zaznaczył szczególnie niejasny status komornika sądowego i skonkludował, iż projekt może stanowić jedynie punkt wyjścia do dalszych prac, bo w obecnej postaci może spowodować jedynie szkody poprzez załamanie systemu egzekucji w Polsce.

Stanowisko OBSiL KRRP dot. ustawy o komornikach

Czytaj więcej

Udział przedstawiciela OBSiL w posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP

W dniu 15 grudnia br. r.pr. Rafał Stankiewicz – przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP – wziął udział w posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji Sejmu RP.

Przedmiotem obrad Komisji było m.in. rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany przepisów ustawy o radcach prawnych w zakresie praw osób, które ukończyły aplikację adwokacką lub radcowską oraz zasad przeprowadzania egzaminu adwokackiego i radcowskiego. Treść petycji jest ukierunkowana na wydłużenie terminu umożliwiającego zastępowanie radców prawnych przez aplikantów do trzech lat od dnia ukończenia aplikacji oraz przyjęcie regulacji dopuszczających ponowne zdawanie egzaminu radcowskiego wyłącznie z części, z których zdający uzyskał ocenę negatywną (egzamin „na raty”).

Przedstawiciel OBSiL zajął generalnie negatywne stanowisko co do treści petycji. Pozostawało to w zbieżności z przedstawionym głosem przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. Komisja skierowała dezyderat do Ministra Sprawiedliwości o zajęcie oficjalnego stanowiska w tejże sprawie.

Stanowisko OBSiL KRRP dot. petycji

Czytaj więcej

Opinia OBSiL do projektu ustawy o kosztach komorniczych

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przedstawił opinię do rządowego projektu ustawy o kosztach komorniczych. Powyższa regulacja ma zastąpić przepisy o kosztach, zawarte dotychczas w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.

Opinia zwraca m.in. uwagę na wątpliwości związane z uznaniem opłaty egzekucyjnej za daninę publiczną oraz z odejściem od ustalania minimalnej i maksymalnej opłaty egzekucyjnej, jako odpowiednio części bądź wielokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, na rzecz określenia ich kwotowo. Ekspertyza szeroko odnosi się również m.in. do instytucji tzw. miarkowania opłaty egzekucyjnej.

Opinia OBSiL do projektu ustawy o kosztach komorniczych

Czytaj więcej

Posiedzenie Zespołu Doskonalenia Procedur Gospodarczych przy Ministrze Rozwoju

W dniu 1 grudnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Doskonalenia Procedur Gospodarczych przy Ministrze Rozwoju. W trakcie posiedzenia omawiano projekty ustaw wchodzące w składa pakietu tzw. Konstytucji dla biznesu.

W posiedzeniu Zespołu wziął udział przedstawiciel KRRP. W najbliższych dniach Ośrodek Badań Studiów i Legislacji przedstawi opinie dotyczące tych projektów, które prześle na ręce Ministra Rozwoju. Wnioski w nich zawarte staną się m.in. przedmiotem dyskusji na kolejnym posiedzeniu Zespołu.

Czytaj więcej

Opinia OBSiL do projektu przewidującego solidarną odpowiedzialność pełnomocnika w podatku VAT

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawił opinię do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku senackim nr 336.

W projekcie proponuje się, aby pełnomocnik składający zgłoszenie rejestracyjne odpowiadał solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł, za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika czynnego VAT. W opinii podniesiono, że tego rodzaju unormowanie będzie niezwykle restrykcyjne dla radców prawnych, którzy działając w charakterze pełnomocników złożą zgłoszenie rejestracyjne w sytuacji, w której nie mają i nie mogą mieć wiedzy na temat sposobu funkcjonowania podatnika w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Wskazano również, że pełnomocnik co do zasady nie ponosi i nie powinien ponosić odpowiedzialności za działania mocodawcy. W szczególności pełnomocnik nie powinien – jak proponuje się w przedłożonym projekcie – ponosić odpowiedzialności za działania lub zaniechania swojego mocodawcy, na które najczęściej nie ma żadnego wpływu. Według analizy OBSiL, wprowadzenie tego przepisu zniechęci profesjonalnych pełnomocników do działania w imieniu swoich mocodawców, a sama regulacja nie wpłynie w najmniejszym stopniu na powstawanie (lub nie) zaległości podatkowych w podatku VAT. Zwrócono nadto uwagę, że przepis wyłączający odpowiedzialność pełnomocnika zawiera kryteria trudne do ustalenia w sposób formalny.

Powyższa opinia została przekazana Przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP w dniu 25 listopada br. W posiedzeniu ww. komisji które miało miejsce w dniu 28 listopada br. wziął udział ekspert OBSiL, który w trakcie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na fakt, że projektowana regulacja pozostaje w sprzeczności z istotą stosunku pełnomocnictwa. W żadnym wypadku pełnomocnik nie może bowiem ponosić odpowiedzialności za działania mocodawcy, w tym odpowiedzialności solidarnej. Przedstawiciel OBSiL podkreślił również, że ustawa o radcach prawnych i Kodeks Etyki Radcy Prawnego uniemożliwiają odmowę świadczenia pomocy prawnej bez wskazania szczególnie ważnych przyczyn, a narzucanie przewidzianej w projekcie odpowiedzialności nie odpowiada naturze stosunku pełnomocnictwa.

Opinia OBSiL do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT oraz niektórych innych ustaw

Czytaj więcej

Opinia do projektu Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego

W Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przygotowano opinię do projektu Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego zawierającego przepisy regulujące kształtowanie i gospodarowanie przestrzenią oraz pełny cykl inwestycyjny od momentu lokalizacji obiektu budowlanego, poprzez jego projektowanie, realizację, utrzymanie w należytym stanie technicznym, aż po rozbiórkę.

Przedstawiony do zaopiniowania projekt stanowi co do zasady kontynuację prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego powołanej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10.07.2012 r. (nigdy nie zastąpionej oficjalnie innym organem), jednakże eksperci OBSiL KRRP zauważyli, iż przeważająca jego część odbiega strukturą, systematyką oraz treścią od projektu przedłożonego ostatecznie przez Komisję. W związku z tym podkreślono istnienie poważnych wątpliwości w przedmiocie uzasadnienia zmian wprowadzonych do efektów prac Komisji.

W opracowanym stanowisku zastrzeżenia zgłoszono m.in. wobec zmian przewidujących usunięcie Preambuły Kodeksu, zmianę terminologii zakresu normowania projektowanej ustawy (nadrzędny cel „gospodarowania przestrzenią”), nie zawsze jasną i celową modyfikację katalogu definicji ustawowych oraz pominięcie w projektowanych przepisach znaczenia i konieczności ochrony prawa własności w aktach planistycznych. W ocenie autorów opinii przewaga szczegółowych regulacji dotyczących zagadnień ściśle urbanistycznych nastąpiła nadmiernym kosztem przepisów odnoszących się do faz bezpośredniej realizacji inwestycji. Podkreślono także, iż ocenę kompleksową niektórych konkretnych przepisów projektu uniemożliwiają  zawarte w nich odesłania do aktów odrębnych, jeszcze nie obowiązujących np. ustawy ocenowej, czy zapowiadanej nowelizacji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie administracyjnych kar pieniężnych.

Zasadniczo pozytywnie zaopiniowano projektowane przepisy Działu VII – „Inwestycje celu publicznego”, które mają na celu skodyfikowanie szczegółowych zasad proceduralnych odnoszących się do inwestycji o charakterze publicznie (społecznie) użytecznym. Podkreślono jednak, iż regulacje te wymagają częściowej weryfikacji i uporządkowania.

Opinia z 2 listopada 2016 r do KUB

Czytaj więcej