Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Kategoria: Aktualności

Kolejne spotkanie w sprawie opłat za czynności radców prawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 13 lipca br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się kolejne spotkanie grupy eksperckiej, utworzonej dla przygotowania projektów nowych rozporządzeń w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. W posiedzeniu Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali wiceprezesi KRRP – Arkadiusz Bereza i Zbigniew Pawlak oraz współpracownicy kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP – dr Przemysław Mijal i dr Marcin Sala – Szczypiński. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali sekretarz NRA – Rafał Dębowski i skarbnik NRA – Mirosława Pietkiewicz.

W czasie spotkania omówiono przedłożone kilka dni wcześniej przez Ministerstwo Sprawiedliwości materiały robocze w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów, których wejście w życie proponuje się nie później niż 1 stycznia 2016 r. Pierwsza wersja projektu rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu została poddana krytycznej analizie ze strony reprezentantów samorządów prawniczych. Przedstawiciele obu samorządów zgłosili szereg uwag i wniosków do proponowanych rozwiązań, które zostaną obecnie poddane analizie przez resort. Mniej emocji wzbudził mechanizm w sprawie określenia opłat za czynności radcowskie, jeżeli stronę reprezentuje pełnomocnik z wyboru, gdyż oparty był w dużej części na przedłożonych Ministrowi Sprawiedliwości projektach opracowanych przez KRRP i NRA. W czasie spotkania zgodnie podnoszono, że oba środowiska oczekują przede wszystkim urealnienia niezmienianych od 13 lat stawek opłat. Dyskusja nad bardziej szczegółowymi rozwiązaniami w tej mierze będzie uzależniona od stanowiska Ministra Sprawiedliwości, któremu reprezentanci resortu przedstawią plon dzisiejszej dyskusji w najbliższych dniach.

Kolejne spotkanie grupy eksperckiej zaplanowano w przyszłym tygodniu (22 lipca 2015 r.).

Czytaj więcej

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331)

10 czerwca miało miejsce posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, w której brali udział Wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza i eksperci Ośrodka. Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331). Projekt ustawy w brzmieniu przyjętym w sprawozdaniu Komisji z 10 czerwca br. (druk sejmowy nr 3490) przewiduje  w dodanym do art. 236 ustawy – Prawo własności przemysłowej ust. 1 (1) przyznanie radcom prawnym oraz adwokatom uprawnienia do występowania w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. Na skutek zgłaszanych przez KRRP poprawek uprawnienie to dotyczy również reprezentowania osób niemających miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. Opinie zgłaszane do projektu w trakcie procesu legislacyjnego przez KRRP dostępne są na stronie internetowej Ośrodka.

W dniu 23 czerwca br. odbyło się drugie czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu. W związku ze zgłoszeniem poprawek projekt został ponownie skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Poprawki dotyczyły między innymi interesującego samorząd radców prawnych art. 236 ustawy – Prawo własności przemysłowej i zakładały pozbawienie radców prawnych projektowanego uprawnienia do występowania w charakterze pełnomocnika strony przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. 24 czerwca w godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie Komisji, w którym uczestniczył przedstawiciel Ośrodka Badań Studiów i Legislacji. Poprawki dotyczące wskazanego artykułu zostały odrzucone. Kolejnym etapem procesu legislacyjnego będzie III czytanie na posiedzeniu Sejmu.

Czytaj więcej

Drugie czytanie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

W pierwszym dniu trwającego właśnie 95 posiedzenia Sejmu obecnej kadencji (23-25 czerwca 2015 r.) w godzinach wieczornych miało miejsce drugie czytanie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Wszystkie kluby poselskie opowiedziały się za uchwaleniem ustawy. Do sprawozdania połączonych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (przyjętego na posiedzeniu w dniu 22 czerwca br) posłowie wypowiadający się w imieniu klubów wnieśli jedynie kilka poprawek (głównie klub PSL).Sejm skierował je ponownie do rozpatrzenia przez komisje. Poprawki dotyczyły zakresu podmiotowego ustawy (art. 4 projektu). W godzinach wieczornych odbyło się posiedzenie Komisji, w którym wziął udział przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. Zgłoszone poprawki zostały odrzucone. Niewykluczone, że jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu dojdzie do trzeciego czytania i głosowania nad projektem ustawy.

Czytaj więcej

Udział przedstawicieli KRRP w pracach podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa

W dniu 9 i 11 czerwca miały miejsce posiedzenia podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk sejmowy nr 3338), w których uczestniczył Wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza.

Podkomisja przyjęła poprawkę zgłoszoną przez KRRP do art. 5 dotyczącą wprowadzenia możliwości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego z upoważnienia radcy prawnego lub adwokata. Możliwość taka została przewidziana w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Ponadto do ustawy o radcach prawnych wprowadzona została delegacja dla KRRP do uchwalenia regulaminu dotyczącego dopełnienia obowiązku zawodowego radców prawnych w zakresie doskonalenia zawodowego i uprawnień organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku przez radców prawnych. Przyjęte zostały również poprawki samorządu radców prawnych o charakterze redakcyjnym dotyczące art. 4 ust. 2 (wskutek zmiany numeracji obecnie – art. 3 ust. 2), wskazującego na wyłączenia przedmiotowe z zakresu świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej, a także ogólnego brzmienia art. 2 ust. 2. Wiceprezes KRRP poddał krytyce pkt 4 w ust. 1 art. 4 (obecnie pkt 4 w ust. 1 art. 3), przewidujący, że zakres nieodpłatnej pomocy prawnej obejmować będzie sporządzenie projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub sądowoadministracyjne, widząc w tym możliwość zablokowania działalności punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez jednostkową sprawę. Zaproponował w to miejsce wprowadzenie punktu dotyczącego sporządzania projektu pisma wszczynającego postępowanie administracyjne. Stanowisko to poparł przedstawiciel Związku Powiatów Polskich.

W trakcie posiedzenia podkomisji nie uwzględniono zgłaszanej przez KRRP oraz NRA poprawki przewidującej zwolnienie usług nieodpłatnej pomocy prawnej z podatku VAT. Samorząd radców prawnych poddał również stanowczej krytyce art. 12 projektu (obecnie art. 11), przewidujący powierzenie prowadzenia połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. Negatywnie odniesiono się również do rozszerzenia kręgu osób mogących świadczyć nieodpłatną pomoc prawną w ramach punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe o „magistrów prawa z trzyletnim doświadczeniem”, wskazując na brak możliwości weryfikacji wiedzy i umiejętności takich osób. Krytyce poddano również ust. 4 art. 12 projektu (obecnie ust. 4 art. 11) wraz z załącznikiem nr 4, zobowiązujący osobę uprawnioną do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej do składania oświadczenia o tym, że jest świadoma uzyskania tej pomocy od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym czy doradcą podatkowym, a tym samym od osoby nieobjętej obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej oraz nieponoszącej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (oprócz winy umyślnej). Na wniosek KRRP w art. 14 ust. 2 projektu wprowadzono również samorząd radców prawnych jako podmiot zaangażowany w edukację prawną społeczeństwa.

Sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej po rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338) z dnia 11 czerwca 2015 r. – otwórz dokument

Sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej po rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej społeczeństwa (druk nr 3338) z dnia 11 czerwca 2015 r. – pobierz plik

Czytaj więcej