Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Stanowisko eksperta OBSiL KRRP dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Przedłożony do zaopiniowania Krajowej Radzie Radców Prawnych projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych odnosi się do materii dotyczącej statusu oraz pozycji dyrektorów sądów w ich strukturze administracyjnej, co pozostaje w immanentnym związku z podległością służbową dyrektorów i trybem obsadzania tych stanowisk, a w szerszej perspektywie sprawowaniem nadzoru nad działalnością administracyjną sądu przez ministra sprawiedliwości.

Postulowane zmiany – jak wskazano na wstępie uzasadnienia projektu – mają na celu uporządkowanie systemu funkcjonowania dyrektorów sądów w celu zwiększenia sprawności w zakresie zarządzania kadrami w sądach powszechnych, w odniesieniu do stanowisk dyrektorów i zastępców dyrektorów sądów. Jednak w rzeczywistości regulacje projektowanej nowelizacji wprowadzają istotną reformę istniejącego obecnie modelu zarządzania działalnością administracyjną sądu, prowadzącą do całkowitego podporządkowania tej sfery funkcjonowania sądownictwa resortowi sprawiedliwości oraz wydzielenia jej jako wyodrębnionej, niejako równoległej struktury, w żadnej mierze nie podlegającej – jak to ma miejsce obecnie – zwierzchnictwu bądź kontroli ze strony organów sądu, którego to statusu opiniowane przedłożenie rządowe pozbawia dyrektora. Dokonywana na mocy projektowanej nowelizacji zmiana przepisów zmierza do wyraźnego rozdzielenia wykonywania funkcji z zakresu administracji sądowej należących do kompetencji prezesa sądu i odnoszących się do zadań orzeczniczych, od czynności administracyjnych należących do kompetencji dyrektora sądu, choć w rzeczywistości w ślad za tym idzie pozbawienie go samodzielności decyzyjnej i całkowite podporządkowanie resortowi sprawiedliwości, w szczególności w zakresie niczym nie ograniczonych możliwości powoływania i odwoływania ze stanowiska.

W załączeniu do niniejszej wiadomości publikujemy Stanowisko eksperta Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 1181).

Stanowisko OBSiL z 09.01.2017 r. do projektu ustawy o zm. ustawy PSP