Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa


  Kontakt : +48 600 200 231

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie zmian w ustawie o zwalczaniu COVID (art. 9 i art. 12 projektu)

W  dniu 2 lutego 2021 roku została przygotowana opinia OBSiL dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899) wprowadzającego istotne zmiany dla postępowań sądowych związane z głęboką nowelizacją ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zakres proponowanych zmian w tej ustawie  jest bardzo szeroki. Dotyczą one: zasad przeprowadzania posiedzeń sądowych w sądach powszechnych (proponowana zmiana art. 15 zzs1 oraz uchylenie art. 15 zzs3) oraz w postępowaniu ze skargi kasacyjnej przed Sądem Najwyższym (proponowane dodanie art. 15 zzs7), przeprowadzania przesłuchania przed konsulem (proponowane dodanie art. 15 zzs8), nowych obowiązków zawodowych pełnomocników w związku z wnoszeniem pierwszych pism procesowych, a także zasad dokonywania doręczeń wobec takich pełnomocników za pośrednictwem poczty elektronicznej (proponowane dodanie art. 15 zzs9), przywrócenie właściwości delegacyjnej sądów w czasie pandemii (proponowane dodanie art. 15 zzs10), a także delegowania sędziów do innych równorzędnych sądów na określony czas za ich zgodą (art. 15 zzs11).

Niniejsza opinia została ograniczona do zmian w tej ustawie w zakresie ich wpływu na postępowanie cywilne.


Opinia OBSiL z 02.02.2021 – KPC – druk Nr 899.