Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji jest jednostką organizacyjną działającą przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, powstałą w VII kadencji KRRP w miejsce Ośrodka Badawczego i Komisji Legislacyjnej. Jego zadania obejmują w szczególności opiniowanie projektów aktów prawnych przesyłanych w ramach konsultacji do KRRP, przygotowywanie projektów aktów prawnych w ramach tzw. prainicjatywy ustawodawczej, prace legislacyjne związane z projektami ustawowymi dotyczącymi wykonywania zawodu radcy prawnego, analizę stanu prawa samorządowego, przeprowadzanie badań i sondaży związanych m.in. ze stanem pomocy prawnej w Polsce, oraz interpretację przepisów związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego. W planach pracy Ośrodka znajduje się również rozpoczęcie studiów dotyczących najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu zawodowego oraz budową tradycji zawodu radcy prawnego. Realizując powyższe zadania Ośrodek współpracuje z organami władzy publicznej, organami samorządów zawodowych, instytucjami oraz placówkami naukowymi i badawczymi.

Plany pracy Ośrodka ustalane są przez Radę Programową, w skład której wchodzą osoby będące niekwestionowanymi autorytetami w świecie prawniczym. Pracę Ośrodka koordynuje Kierownik Ośrodka, mający do pomocy zastępców oraz członków sekcji stałych i doraźnych utworzonych w celu realizacji programu. Kierownik prowadzi również listę ekspertów z różnych dziedzin prawa, których wiedza i doświadczenie przydatne są w sprawach związanych z zakresem działalności Ośrodka. Eksperci pracują nad przygotowaniem stanowisk samorządu radcowskiego, gdy zwraca się o to upoważniony ustawowo organ; w innych przypadkach inicjatywa pochodzi z samego Ośrodka. Zwiększająca się aktywność członków samorządu radcowskiego na tym polu wynika z poczucia odpowiedzialności obywatelskiej radców prawnych i jest wyrazem ich troski o poziom tworzonego prawa.

Zespół Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Rada Programowa Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Przewodniczący – r.pr. Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP z OIRP w Warszawie

Członkowie:

  • dr Alicja Jagielska – Burduk z OIRP w Bydgoszczy
  • dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr z OIRP we Wrocławiu
  • dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ z OIRP Warszawie
  • prof. dr hab. Jerzy Pisuliński z OIRP Katowicach
  • prof. dr hab. Bronisław Sitek z OIRP w Warszawie
  • dr hab. Piotr Stec, prof. UO z OIRP w Katowicach

Podstawy prawne funkcjonowania

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych funkcjonuje na podstawie § 57 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów (wraz z późn. zm.).

Dokumenty  do pobrania:

Regulamin OBSiL

Regulamin OBSiL Uchwała Prezydium KRRP

Powołanie Rady Programowej

Uchwała KRRP nr 36.XI.2020 z 30.12.2020 w sprawie Powołania Rady Programowej OBSiL

Plan pracy OBSiL na rok 2021