Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

prof. dr hab. Rafał Stankiewicz

Absolwent studiów prawniczych, ekonomicznych i politologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadził badania naukowe na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech.

Pracownik Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekun Koła Naukowego Prawa Administracyjnego na UW. Członek Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych przy Wydziale Zarządzania UW. Wiceprezes Fundacji Ochrony Konkurencji i Regulacji Sektorowej „IUS PUBLICUM”.

Członek European Law Institute w Wiedniu. Członek Rady Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Od 2013 r. członek Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Pełnił również w latach 2010-2016 funkcję członka Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP oraz eksperta tegoż Ośrodka. W 2008 r. reprezentował KRRP w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wielokrotnie był egzaminatorem i współprzewodniczył komisji egzaminu radcowskiego organizowanego przez Ministra Sprawiedliwości.

Członek Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, będącego organem pomocniczym Ministra Rozwoju (z ramienia KRRP).

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).

Arbiter ad hoc Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Zasiadał w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, prawie gospodarczym publicznym oraz szeregu aspektach unijnego prawa gospodarczego.

Autor około 250 publikacji naukowych. Współautor i współredaktor szeregu komentarzy prawniczych. Współautor Systemu Prawa Administracyjnego oraz Systemu Prawa Prywatnego.
Posiada bogate doświadczenie legislacyjne – jest autorem wielu rozporządzeń wykonawczych do ustaw przygotowanych na zlecenie urzędów centralnych. Uczestniczył również w pracach legislacyjnych Sejmu i Senatu RP.

Dorobek naukowy

Monografie:

 • Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski, Warszawa 2016, ss. 1-455
 • Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego. Zagadnienia publicznoprawne, Warszawa 2014, ss. 1-537
 • Obowiązki radców prawnych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, Warszawa 2011, ss. 1-256 (współautorstwo z M. Pawełczykiem)

Redakcje naukowe publikacji książkowych:

 • Instytucje rynku farmaceutycznego, red. R. Stankiewicz, Warszawa 2016
 • Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod red. M. Pieklaka i R. Stankiewicza, Warszawa 2014
 • Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce. Aspekty prawne, pod red. M. Pawełczyka i R. Stankiewicza, Warszawa 2014
 • Kontrola działalności gospodarczej, pod red. M. Pawełczyka i R. Stankiewicza, Warszawa 2013
 • Ustawa o rezerwach strategicznych. Komentarz, pod red. P. Ligenzy, M. Pawełczyka, R. Stankiewicza, Poznań 2012
 • Publicznoprawny status radcy prawnego, pod red. M. Pawełczyka i R. Stankiewicza, Warszawa 2012
 • Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Prace Członków i Przyjaciół na 5- lecie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim, pod red. R. Stankiewicza, Warszawa 2011
 • Współczesne problemy prawa energetycznego, pod red. M. Wierzbowskiego i R. Stankiewicza, Warszawa 2010

Niesamoistne części publikacji:

 • Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jego pozycja prawna, praktyka orzecznicza oraz perspektywy prywatnoprawnego egzekwowania zakazów praktyk ograniczających konkurencję w Polsce, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, teoretycznym i praktycznym. Część siódma (pod redakcją Andrzeja Bieleckiego i Dariusza Szafrańskiego), Warszawa 2016, ss.1 -12 (wraz z A. Archacką)
 • System private enforcement w Polsce i jego ewentualne zmiany po wejściu w życie projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, teoretycznym i praktycznym. Część siódma (pod redakcją Andrzeja Bieleckiego i Dariusza Szafrańskiego), Warszawa 2016, s. 175 -191
 • Model postępowania prowadzonego przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na podstawie art. 9 i 10 ustawy o opłatach abonamentowych, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, teoretycznym i praktycznym. Część siódma (pod redakcją Andrzeja Bieleckiego i Dariusza Szafrańskiego), Warszawa 2016, s. 193 – 204 (wraz z D. Szafrańskim)
 • Podstawowe założenia unijnej regulacji transgranicznej opieki zdrowotnej i jej implementacja w prawie polskim, w: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, pod red. A. Powałowskiego, Warszawa 2016, ss. 481-492
 • Rynek farmaceutyczny, w: Instytucje rynku farmaceutycznego, red. R. Stankiewicz, Warszawa 2016, ss. 25-43
 • Produkt leczniczy, w: Instytucje rynku farmaceutycznego, red. R. Stankiewicz, Warszawa 2016, ss. 44-57
 • Badania kliniczne, w: Instytucje rynku farmaceutycznego, red. R. Stankiewicz, Warszawa 2016, ss. 58-99
 • Procedury dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu, w: Instytucje rynku farmaceutycznego, red. R. Stankiewicz, Warszawa 2016, ss. 100-179
 • Wytwarzanie oraz obrót produktów leczniczych i substancji czynnych, w: Instytucje rynku farmaceutycznego, red. R. Stankiewicz, Warszawa 2016, ss. 180-196
 • Import równoległy, w: Instytucje rynku farmaceutycznego, red. R. Stankiewicz, Warszawa 2016, ss. 321-346
 • Obrót produktem leczniczym, w: Instytucje rynku farmaceutycznego, red. R. Stankiewicz, Warszawa 2016, ss. 347-402
 • Administracyjne kary pieniężne w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w: Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, M. Błachucki (red.), Warszawa 2015, s. 157-168
 • Koncesjonowanie działalności gospodarczej w ustawie z 19.11.2009 r. o grach hazardowych, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym, pod red. B.T. Bieńkowskiej i D. Szafrańskiego, Warszawa, 2015, ss. 145-156 (współautorstwo z D. Szafrańskim)
 • Badanie i rejestracja urządzeń wykorzystywanych przy organizacji loterii audioteksowych na podstawie ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym, pod red. B.T. Bieńkowskiej i D. Szafrańskiego, Warszawa, 2015, ss. 145-156 (współautorstwo z D. Szafrańskim)
 • Administracyjne kary pieniężne w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, w: Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, M. Błachucki (red.), Warszawa 2015, s. 157-168
 • Prawo farmaceutyczne, w: Prawo gospodarcze publiczne, pod red. A. Powałowskiego, Wydanie III, Warszawa 2015, ss. 120-154
 • Świadczenie usług zdrowotnych i edukacyjnych na obszarze UE w świetle orzecznictwa sądów unijnych, w: Nowe typy usług w działalności gospodarczej, pod red. M. A. Walaszek-Pyzioł i T. Długosza, Warszawa 2014, ss. 213-231
 • Europejska Agencja Leków jako typ agencji regulacyjnej w systemie unijnym, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część Piąta, pod red. B.T. Bieńkowskiej oraz D. Szafrańskiego, Warszawa 2014, ss. 261-27
 • Zmiana właściwości organu administracji w toku postępowania i jej konsekwencje dla biegu terminu załatwienia sprawy, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część Piąta, pod red. B.T. Bieńkowskiej oraz D. Szafrańskiego, Warszawa 2014, ss. 273-282
 • Znaczenie aktów planowania w prawie ochrony środowiska, w: Źródła prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywateli, pod red. M. Błachuckiego oraz T. Górzyńskiej, Warszawa 2014, ss. 188-201
 • Funkcjonowanie oddziału ubezpieczyciela zagranicznego w Polsce, w: Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce. Aspekty prawne, pod red. M. Pawełczyka oraz R. Stankiewicza, Warszawa 2014, ss. 75-85
 • Przedsiębiorca zagraniczny w prawie farmaceutycznym, w: Przedsiębiorca zagraniczny w Polsce. Aspekty prawne, pod red. M. Pawełczyka oraz R. Stankiewicza, Warszawa 2014, ss. 86-110 (współautorstwo z Mateuszem Mądrym)
 • Kontrola i inspekcja przedsiębiorcy w zakresie wytwarzania produktu leczniczego, w: Kontrola działalności gospodarczej, pod red. M. Pawełczyka oraz R. Stankiewicza, Warszawa 2013, ss. 335-350
 • Kontrola przedsiębiorcy w prawie antymonopolowym, w: Kontrola działalności gospodarczej, pod red. M. Pawełczyka oraz R. Stankiewicza, Warszawa 2013, ss. 47-70 (współautorstwo z M. Błachuckim)
 • O problemach stosowania art. 11 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w: 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, pod red. J. Grabowskiego, K. Pokryszki oraz A. Hołdy-Wydrzyńskiej, Katowice 2013, ss. 576-588
 • Charakterystyka prawna świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów pojazdów kolejowych, w: Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wybrane zagadnienia infrastrukturalne, pod red. M. Pawełczyka oraz M.M. Sokołowskiego, Toruń 2013
 • Wdrożenie rozwiązań trzeciego pakietu liberalizacyjnego dotyczących sektora gazowego w prawie polskim, w: Nowe prawo energetyczne, pod red. M. Rudnickiego oraz K. Sobieraj, Lublin 2013, ss. 193-201
 • Kontrola koncentracji przedsiębiorców, w: System Prawa Prywatnego, Tom 15, Prawo konkurencji, pod red. M. Kępińskiego, Warszawa 2013, s. 1019-1104 (współautorstwo z z M. Wierzbowskim oraz K. Karasiewicz)
 • Związanie organu treścią pisma wydanego na podstawie art. 81 KPA, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część Czwarta, pod red. B.T. Bieńkowskiej oraz D. Szafrańskiego, Warszawa 2013, s. 197-208 (współautorstwo z D. Szafrańskim)
 • Uwagi w kwestii rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia wydawane w sprawach spornych prowadzonych na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część Czwarta, pod red. B.T. Bieńkowskiej oraz D. Szafrańskiego, Warszawa 2013, ss. 185-196
 • Ograniczenie praw wyłącznych do technologii OZE, w: Regulacja – innowacja w sektorze energetycznym, pod red. A. Walaszek-Pyzioł, Warszawa 2013, ss. 333-348
 • O niektórych aspektach dysfunkcjonalności modelu ochrony konkurencji w Polsce, w: Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, pod red. E. Jasiuk oraz G.P. Maja, Radom 2012, ss. 507-517
 • Prawo farmaceutyczne, Prawo gospodarcze publiczne, pod red. A. Powałowskiego, Wydanie II, Warszawa 2012, ss. 104-133
 • Prawotwórcza rola administracji w kształtowaniu sektora energetycznego (na przykładzie polityki energetycznej państwa), w: Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka, pod red. M. Stahl oraz Z. Duniewskiej,Warszawa 2012, ss. 253-268
 • Podstawowe problemy kontroli koncentracji przedsiębiorców sektora energetycznego na podstawie ostatnich rozstrzygnięć Prezesa UOKiK, w: Ochrona konkurencji i konsumentów w prawie sektorów infrastrukturalnych, pod red. T. Długosza, Kraków 2012, ss. 41-58
 • Prawne aspekty magazynowania gazu ziemnego w kontekście liberalizacji rynku, w: Wybrane węzłowe problemy współczesnego prawa energetycznego, pod red. A. Walaszek-Pyzioł, Kraków 2012, ss. 289-299
 • Prawna problematyka obrotu detalicznego produktami leczniczymi w Internecie, w: Internet. Prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, pod red. G. Szpor oraz W.R. Wiewiórowskiego, Warszawa 2012, ss. 325-336 (współautorstwo z M. Wierzbowskim i S. Radowickim)
 • Kilka uwag w kontekście stosowania art. 149 k.p.a. po jego nowelizacji, w: Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011, pod red. M. Błachuckiego, T. Górzyńskiej oraz G. Sibigi, Warszawa 2012, ss. 239-248 (współautorstwo z M. Wierzbowskim)
 • Zmiany k.p.a. w zakresie przepisów dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego, w: Analiza i ocena zmian kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011, pod red. M. Błachuckiego, T. Górzyńskiej oraz G. Sibigi, Warszawa 2012, ss. 166-175
 • Radca prawny jako gwarant bezstronności i niezależności w postępowaniu arbitrażowym, w: Publicznoprawny status radcy prawnego, pod red. M. Pawełczyka i R. Stankiewicza, Warszawa 2012, ss. 213-226 (współautorstwo z M. Pawełczykiem)
 • Zakres ochrony tajemnicy zawodowej radcy prawnego jako „prawnika wewnętrznego” w postępowaniach z zakresu ochrony konkurencji, w: Publicznoprawny status radcy prawnego, pod red. M. Pawełczyka i R. Stankiewicza, Warszawa 2012, ss. 309-324
 • Wzajemne relacje pomiędzy kompetencjami Prezesa UOKiK oraz Prezesa URE w sprawach z zakresu energetyki, w: Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla energetyki, pod red. F.M. Elżanowskiego oraz M.M. Sokołowskiego, Toruń 2011, ss. 46-67
 • Udzielanie niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w: Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Prace Członków i Przyjaciół na 5-lecie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim, pod red. M. Pawełczyka oraz R. Stankiewicza, Warszawa 2011, ss. 140-149 (współautorstwo z M. Pawełczykiem)
 • Konstytucyjna zasada proporcjonalności i jej zastosowanie w prawie gospodarczym publicznym, Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Prace Członków i Przyjaciół na 5-lecie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim, pod red. R. Stankiewicza, Warszawa 2011, ss. 245-261
 • Zróżnicowanie procedur dopuszczenia produktu leczniczego w prawie farmaceutycznym, Europeizacja publicznego prawa gospodarczego, pod red. H. Gronkiewicz-Waltz oraz K. Jaroszyńskiego, Warszawa 2011, ss. 489-502
 • O niektórych aspektach kontroli przedsiębiorcy prowadzonej na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część Trzecia, pod red. B.T. Bieńkowskiej oraz D. Szafrańskiego, Warszawa 2011, ss.245-260 (wraz z D. Szafrańskim)
 • Ku instytucjonalizacji europejskiej regulacji sektorowej – wnioski płynące z analizy ram ustrojowych Agencji do spraw Współpracy Organów Regulacji Energetyki, Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część Trzecia, pod red. B.T. Bieńkowskiej oraz D. Szafrańskiego, Warszawa 2011, ss. 223-244 (współautorstwo z M.M. Sokołowskim)
 • Kilka uwag o istocie administracyjnej kary pieniężnej z tytułu zwłoki w wykonaniu orzeczenia Prezesa UOKiK (art. 107 ustawy antymonopolowej), w: Sankcje administracyjne, pod red. M. Stahl, R. Lewickiej oraz M. Lewickiego, Warszawa 2011, ss. 373-388
 • Zbywanie akcji należących do Skarbu Państwa a pomoc publiczna, w: Prywatnoprawne instrumenty oddziaływania Skarbu Państwa na przedsiębiorców, pod red. R. Blicharza i M. Kani, Katowice 2011, ss. 191-204
 • Prawo dostępu do informacji publicznej a jego ograniczenia wynikające z obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorcy (zagadnienia wybrane), w: Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie-wybrane zagadnienia prawne, pod red. M. Woźniak oraz E. Pierzchały, Opole 2010, ss. 303-314
 • Prawo farmaceutyczne, Prawo gospodarcze publiczne, pod red. A. Powałowskiego, Warszawa 2011, ss. 131-168
 • Zarys systemu podmiotów administrujących w Unii Europejskiej, w: System Prawa Administracyjnego, T. 6, Podmioty administrujące, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego oraz A. Wróbla, Warszawa 2011, ss. 553-591 (współautorstwo z M. Dylem, A. Paczkowską-Tomaszewską oraz M. Wierzbowskim)
 • Likwidacja procedur hybrydowych – krok w dobrym kierunku czy szkodliwy dogmatyzm?, Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, pod red. M. Błachuckiego i T. Górzyńskiej, Warszawa 2011, ss. 159-182
 • Antykwariusz – zawód regulowany?, Rynek sztuki. Aspekty prawne, pod red. W. Kowalskiego i K. Zalasińskiej, Warszawa 2011, ss. 94-106
 • Wyznaczanie wymiaru asortymentowego rynku właściwego w sprawach antymonopolowych, w: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, pod red. S. Wrzoska, M. Domagały, J. Izdebskiego oraz T. Stanisławskiego, Warszawa 2010, ss. 341-356 (współautorstwo z M. Pawełczykiem)
 • Prawo administracyjne wobec kształtowania polityk publicznych. Uwagi w kontekście polityki energetycznej państwa, „Polska polityka energetyczna – wczoraj, dziś, jutro”, Biblioteka Regulatora, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2010, ss. 21 – 30
 • Kilka uwag o regulacji jako funkcji administracji gospodarczej w rozwoju sektora energetycznego, w: Współczesne problemy prawa energetycznego, pod red. M. Wierzbowskiego i R. Stankiewicza, Warszawa 2010, ss. 104-123
 • Ochrona konkurencji a udzielanie licencji przymusowych w prawie wspólnotowym, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym, Część II, pod red. B.T. Bieńkowskiej i D. Szafrańskiego, Warszawa 2009, ss. 223-232
 • Competition Policy during Economic Crisis, w: Contemporary Issues in Economy, A.P. Balcerzak, J. Boehlke, E. Rogalska (eds.), Toruń, Poland 2009, (współautorstwo z M. Błachuckim) – tekst artykułu zawarty na płycie CD dołączonej do publikacji, w wersji papierowej publikacji abstrakt artykułu – po angielsku oraz po polsku – na stronach 46 i 47
 • Model organizacyjny systemu ochrony konkurencji w Polsce (uwagi de lege ferenda), w: Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Jackowi M. Langowi, pod red. M. Wierzbowskiego, J. Jagielskiego, A. Wiktorowskiej oraz E. Stefańskiej, Warszawa 2009, ss. 223 – 239
 • Istota środków prawnych podejmowanych przez Prezesa UOKiK na podstawie art. 99 ustawy antymonopolowej w związku z koncentracją przedsiębiorców, w: Instrumenty i formy prawne działania administracji gospodarczej, pod red. B. Popowskiej oraz K. Kokocińskiej, Poznań 2009, ss. 371-390 (współautorstwo z M. Pawełczykiem)
 • Kilka uwag o normatywnym kształcie administracyjnoprawnego modelu ochrony konkurencji w Polsce, w: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Bocia oraz A. Chajbowicza, Wrocław 2009, ss. 747-758
 • Podział kompetencji pomiędzy Komisją Europejską a Prezesem UOKiK w zakresie przeciwdziałania nadmiernej koncentracji na rynku, w: Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym, pod red. B.T. Bieńkowskiej oraz D. Szafrańskiego, Warszawa 2008, ss. 175-190
 • Wyłączenia porozumień kooperacji ubezpieczeniowej, w: Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i Polsce, pod red. A. Jurkowskiej oraz T. Skocznego, Warszawa 2008, ss. 469-519
 • System łagodzenia i darowania administracyjnych kar pieniężnych w prawie antymonopolowym, w: Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci profesora Alfreda Kaftala, pod red. G. Rejman, B.T. Bieńkowskiej, Z. Jędrzejewskiego oraz P. Mierzejewskiego, Warszawa 2008, ss. 307-318

Komentarze:

 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, pod red. T. Skocznego, A. Jurkowskiej oraz D. Miąsika, Warszawa 2015 (II Wydanie), ss. 500-522 (Komentarz do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję)
 • Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, pod red. M. Pieklaka i R. Stankiewicza, Warszawa 2014 [komentarz do art. 1, art. 30 oraz art. 68]
 • Ustawa o transporcie kolejowym. Komentarz LEX, pod red. M. Wierzbowskiego i P. Wajdy, Warszawa 2014 [komentarz do art. 43, art. 44, art. 46-50 oraz art. 51a)]
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. R. Hausera i M. Wierzbowskiego, Wydanie I, Wydanie II, Wydanie III (komentarz do art. 57-66; art. 145-152 oraz art. 161-163)
  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. R. Hausera oraz M. Wierzbowskiego, Wydanie I, Wydanie II, Wydanie III i Wydanie IV (komentarz do art. 3 (wraz z J. Drachalem, J. Jagielskim); art. 132-172 (wraz z J. Jagielskim i M. Jagielską); art. 173-198 (wraz z A. Wiktorowską oraz J. Drachalem)
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. M. Wierzbowskiego i A. Wiktorowskiej, Wydanie I, Warszawa 2011 oraz Wydanie II, Warszawa 2013 (komentarz do art. 57-66; art. 145-152 oraz art. 161-163)
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, pod red. T. Skocznego, A. Jurkowskiej oraz D. Miąsika, Warszawa 2009, ss. 500-522 (Komentarz do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję)
 • Ustawa o rezerwach strategicznych. Komentarz, pod red. P. Ligenzy, M. Pawełczyka, oraz R. Stankiewicza, Poznań 2012 (komentarz do art. 2 (wspólnie z M. Pawełczykiem – mój udział w autorstwie tejże publikacji oceniam na 50%); art. 4 (wspólnie z S. Radowickim), art. 47-51; art. 52 (wspólnie z S. Radowickim -); art. 54-57

Podręczniki akademickie oraz podręczniki dla wyższych szkół zawodowych:

 • Nadzorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców, w: Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, 2006 (VI wyd.), 2007 (VII wyd.), 2008 (VIII wyd.), 2009 (IX wyd.), 2011 (X wyd.), 2013 (XI wyd.), 2015 (XII wyd.) – współautorstwo z M. Cherką
 • Prawo energetyczne, w: Prawo administracyjne, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 2001 (III wyd.), 2003 (V wyd.)
 • Prawo administracyjne, Podręcznik dla szkół policealnych, Warszawa 2009
 • Prawo finansów publicznych, Podręcznik dla szkół policealnych, Warszawa 2010

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • O niektórych obowiązkach związanych z organizacją i prowadzeniem kancelarii radcy prawnego wynikających z Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego, „Raca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2016, Z. 1, ss. 29-44
 • Legal Aspects of Access to a Medicinal Product in Poland (in the Context of Membership in the European Union), „News of Science and Education” 2015, Nr 10 (34), ss. 69-78
 • Legal Professional Privilege w polskim prawie antymonopolowym, „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” 2015, Z. 2, ss. 28-47
 • Supporting of Renewable Energy Sources in Poland – Present and Future, „Современный научный вестник” 2014, Nr 2
 • Organ kolegialny a wydawanie decyzji administracyjnych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, Nr 2, ss. 18-29
 • Przejęcie wspólnej kontroli nad przedsiębiorcą jako przesłanka zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, Nr 4, ss. 8 – 17 (współautorstwo z M. Dylem)
 • Profesjonalizm fundamentem niezawisłości sędziowskiej, „Rzeczpospolita” z dnia 23 listopada 2012 r., Nr 274 (9394), s. C8 (współautorstwo z M. Pawełczykiem)
 • Administracyjne kary pieniężne w prawie energetycznym (wybrane zagadnienia), „Studia Iuridica” 2012, T. 55, ss. 43-56
 • Kontrola koncentracji przedsiębiorców, „Studia Prawa Prywatnego” 2012, Z. 2 (25), ss. 3-56 (współautorstwo z M. Wierzbowskim i K. Karasiewicz)
 • O konieczności partycypacji podmiotów trzecich w postępowaniu antymonopolowym, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, 2012 Nr 1 (2), ss. 47-59
 • Między ochroną konkurencji a regulacją sektorową. Ustrojowe granice rozdzielenia obszarów ingerencji państwa w gospodarce, „Ekonomia i Prawo” 2012, Nr 1 T. VIII, ss. 155-170
 • Zmaterializowana forma informacji jako jeden z podstawowych elementów definicji informacji publicznej, „Radca Prawny” 2012, Nr 132, ss. 2-5 (współautorstwo z M. Pawełczykiem)
 • The Scope of Application of the Provisions of the Administrative Procedure Code in Competition Enforcement Proceedings, „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies”, Vol. 2012 5 (6), ss. 73-90
 • O niektórych aspektach udostępniania informacji publicznej przez podmioty dysponujące majątkiem publicznym, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2011, Nr 1-2, ss. 46-57 (współautorstwo z M.M. Sokołowskim) –
 • O niektórych problemach związanych ze stosowaniem art. 154 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Studia Iuridica” 2011, T. 53, ss. 247-258
 • Szczególne przypadki udzielania licencji przymusowych na produkty lecznicze w prawie wspólnotowym a prawo konkurencji, „Wiedza i Umiejętności”, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu 2010, T. 13, ss. 61-76
 • Inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej jako przedmiot kontroli sądu administracyjnego (art. 3 par. 2 pkt 4 p.p.s.a.), „Przegląd Prawa Publicznego” 2010, Nr 11, ss. 41-53
 • Postanowienia organu administracji jako przedmiot kontroli sądu administracyjnego, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2010, Nr 3-4, ss. 165-174
 • Decyzja zezwalająca na dokonanie koncentracji z naruszeniem testu istotnego ograniczenia konkurencji (art. 20 ustawy antymonopolowej), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2010, Nr 6, s. 2-10 (wraz z M. Błachuckim)
 • Polityka konkurencji państwa w dobie kryzysu gospodarczego – prawne aspekty problematyki, „Equilibrum” 2010, Nr 1, ss. 79-89 (wraz z M. Błachuckim)
 • Ku „europeizacji” prawa administracyjnego – wprowadzenie, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2009, Nr 1-2, s. 10-12
 • Decyzja zezwalająca na dokonanie koncentracji z naruszeniem testu konkurencji (art. 20 ustawy antymonopolowej), „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2009, Nr 1-2, s. 21-29
 • Wolność gospodarcza a istota ingerencji państwa w procesy koncentracji przedsiębiorców, w: Ekonomia i Prawo. Zawodności rynku – Zawodności państwa – Etyka zawodowa. Część I, pod red. B. Polszakiewicz i J. Boehlke, Toruń 2009, ss. 223-233
 • Antymonopolowy obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (wybrane zagadnienia proceduralne), „Radca Prawny” 2009, Nr 1, ss. 6-17 (współautorstwo z M. Pawełczykiem)
 • O istocie postępowania antymonopolowego, „Studia Iuridica” XLIX/2008, ss. 183-200
 • Funkcjonowanie programu leniency w prawie antymonopolowym, „Zeszyty Naukowe Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego” 2008, Nr 37, ss. 122-135 (współautorstwo z M. Pawełczykiem)
 • Wspólny przedsiębiorca a regulacja antymonopolowa, „Studia Iuridica” 2008, Nr 48 ss. 253-265
 • Konsekwencje naruszenia stanu konkurencji na rynku przez przedsiębiorcę dokonującego koncentracji (art. 21 ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów), „Studia Iuridica” 2007, Nr 47, ss. 261-276
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu antymonopolowym, „Radca Prawny” 2007, Nr 5, ss. 82-93 (współautorstwo z M. Pawełczykiem)
 • Kontrola koncentracji instytucji finansowych i kredytowych w prawie wspólnotowym, „Radca Prawny” 2007, Nr 1, ss. 16-26 (współautorstwo z M. Pawełczykiem)
 • Joint ventures w prawie antymonopolowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, Nr 8, ss. 12-17
 • Wyznaczenie rynku właściwego przy pomocy kryteriów o charakterze terytorialnym w sprawach antymonopolowych, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2007, Nr 2, ss. 120-131
 • Charakter prawny decyzji Prezesa UOKiK zezwalającej na dokonanie koncentracji z art. 18 ust. 1 ustawy antymonopolowej, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2006, Nr 3, ss. 123-136
 • Nadzór administracyjnoprawny jako forma relacji określająca oddziaływanie państwa na procesy koncentracji przedsiębiorców, „Studia Iuridica” 2006, Nr 45, ss. 197-207
 • Radca prawny w postępowaniu mediacyjnym przed sądami administracyjnymi, „Radca Prawny” 2006, Nr 5, ss. 14-21
 • Zasada eksterytorialnego stosowania przepisów ustawy antymonopolowej do spraw z zakresu nadzoru nad procesami koncentracji przedsiębiorców, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” 2006, Nr 1, ss. 117-127
 • Kontrola koncentracji przedsiębiorców w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 15 grudnia 2000 r. , „Radca Prawny” 2003, Nr 7, ss. 77-97 (współautorstwo z T. Niedzińskim)
 • Kontrola koncentracji przedsiębiorców, „Prawo Przedsiębiorcy” 2002, Nr 39, ss. 17-21
 • Łączenie i podział spółek handlowych według przepisów kodeksu spółek handlowych. „Komentarz do Dziennika Ustaw” 2001, Nr 44
 • Wykłady z prawa spółek handlowych, Cz. I, „Komentarz do Dziennika Ustaw” 2001, Nr 4
 • Wykłady z prawa spółek handlowych, Cz. II, „Komentarz do Dziennika Ustaw” 2001, Nr 8

Glosy:

 • Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Tetra Laval BV, w: Orzecznictwo sądów wspólnotowych w sprawach konkurencji w latach 2004-2009, pod red. A. Jurkowskiej-Gomułki, Warszawa 2010, ss. 37-54
 • Does an undertaking’s reputation affect its market power on the relevant market? Case comment to the judgment of the Supreme Court of 2 April 2009 – PPKS (Ref. No. III SK 30/08), „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies”, Vol. 2010 3(3), ss. 290-293

Publikacje elektroniczne:

 • Pewność prawa a obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji (tekst gościnny na stronie internetowej Antitrust in Poland – wpis gościnny z dnia 23 czerwca 2013 r. – http://www.antitrust.pl/2013/06/pewnosc-prawa-a-obowiazek-zglaszania-zamiaru- koncentracji/)
 • O konieczności partycypacji podmiotów trzecich w postępowaniu antymonopolowym, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny”, 2012 Nr 1 (2), ss. 46-56 (dostępny na stronie internetowej – http://ikar.wz.uw.edu.pl/ numery/02/pdf/02.pdf
 • Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego, pod. red. M. Wierzbowskiego i A. Wiktorowskiej, opublikowanego w formie elektronicznej w systemie BECK ONLINE (dostęp poprzez program informacji prawnej LEGALIS) – komentarz do art. 57-66 KPA, art. 145-152 KPA oraz art. 161-163 KPA (komentarz dostępny w wersji elektronicznej od 2010 r. – kwartalna aktualizacja komentarza)

Inne:

 • Przedsiębiorca jako skarżący i oskarżany w prawie antymonopolowym, materiał konferencyjny na konferencji jubileuszowej UOKiK z okazji XX lecia jego powstania, Poznań, 5 listopad 2010 (materiał niskonakładowy)
 • Debata „Rz”: Czy sędziemu jest potrzebna korona, „Rzeczpospolita” z dnia 30 listopada 2012 r., Nr 280 (9400), ss. C6 i C7 (wypowiedź w debacie)

Sprawozdania:

 • Rynek dzieł sztuki. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju (Konferencja naukowa, Warszawa, 31 III 2010) – sprawozdanie, „Państwo i Prawo” 2010, Z. 8, ss. (współautorstwo z K. Zalasińską)
 • Współczesne problemy prawa energetycznego. Bezpieczeństwo-Konkurencja- Ochrona środowiska, 20-21 października 2008 r., „Studia Iuridica”, T. 51, ss.248-253
 • Współczesne Problemy Prawa Energetycznego. Bezpieczeństwo – Konkurencja – Ochrona Środowiska (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Warszawa, 20-21 X 2008 r.) – sprawozdanie, „Państwo i Prawo” 2009, Z. 3, ss. 134-135

Artykuły i opracowania popularnonaukowe:

 • Zgoda pacjentów. Przypadki szczególne, „Świat Lekarza” 2010, Nr 5, s. 56 – 58 (wraz z S. Radowickim)
 • Zgoda pacjentów. Przypadki szczególne. Cz. 2, „Świat Lekarza” 2011, Nr 1, s. 63-65 (wraz z S. Radowickim)
 • Zmiany w prawie farmaceutycznym, „Manager Apteki” 2011, Nr 5, s. 60-61 (wraz z S. Radowickim)
 • Jak założyć hurtownię?, „Manager Apteki” 2011, Nr 2, s. 67-69 (wraz z S. Radowickim)
 • Wymogi kwalifikacyjne personelu aptek, „Manager Apteki” 2011, Nr 4, s. 68-71 (wraz z S. Radowickim)
 • Konsekwencje zmiany podmiotu odpowiedzialnego, Manager Apteki” 2012, Nr 1, s. 70-71 (wraz z S. Radowickim)
 • Podejmowanie działań leczniczych bez zgody pacjenta, Świat Lekarza” 2011, Nr 3, s. 38-41 (wraz z S. Radowickim)
 • Informacja kontra reklama, Świat Lekarza” 2012, Nr 1, s. 42-43 (wraz z S. Radowickim)
 • Zakupy grupowe, „Świat Lekarza” 2012, Nr 6, s. 54
 • Zgoda pacjenta, „Świat Lekarza” 2010, Nr 4, s. 54-56 (wraz z S. Radowickim)
 • Kontrola GIF w aptece, „Manager Apteki” 2010, Nr 7, s. 8-11 (wraz z S. Radowickim)
 • „Umowy po polsku”, część I. „Prawo Przedsiębiorcy” 2002, Nr 31.
 • „Umowy po polsku”, część II. „Prawo Przedsiębiorcy” 2002, Nr 34.
 • Zyski z Internetu w firmie – Przedsiębiorca i jego udział w sieci internetowej, Poradnik Gazety Prawnej 2003, Nr 45, s. 1-89.