Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

All Posts Tagged: ustawa o policji

Posiedzenie komisji senackich w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

W dniu 26 stycznia 2016 r. w godzinach popołudniowych odbyło się wspólne posiedzenie trzech komisji senackich, tj. Komisji Obrony Narodowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia do projektu ustawy zmian, gwarantujących osobom zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej (m.in. tajemnicy radcy prawnego, adwokackiej) możliwości złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zgody na wykorzystanie w postępowaniu karnym materiałów objętych tą tajemnicą. Proponowana przez OBSiL poprawka została przejęta przez jednego z senatorów.

Przedstawiciel Ośrodka wskazał na konieczność zapewnienia w toku czynności operacyjnych co najmniej takich samych standardów jak te, które obowiązują w ramach postępowania karnego, na co zwracał uwagę też Trybunał Konstytucyjny w Wyroku 23/11 stanowiącym przyczynę podjęcia prac nad nowelizacjami ustaw regulujących działalność służb.

Ostatecznie projekt został przyjęty w wersji bez poprawek, niemniej jednak nie jest wykluczone zgłoszenie ich w tzw. formie wniosków mniejszości.

Czytaj więcej

Wysłuchanie obywatelskie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

W dniu 26 stycznia 2016 r. odbyło się wysłuchanie obywatelskie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Wziął w nim udział m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, a także przedstawiciele samorządów zawodów prawniczych oraz organizacji społecznych. Na wysłuchaniu obywatelskim obecny był także przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, który zabierając głos przedstawił i uzasadnił opracowane przez OBSiL i przekazane parlamentarzystom w toku prac legislacyjnych propozycje poprawek zmierzających do zapewnienia należytej ochrony tajemnicy zawodowej radcy prawnego w informacjach pozyskanych w toku czynności operacyjnych.

Czytaj więcej

Stanowisko dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji w związku z pracami legislacyjnymi w Senacie RP

W związku z pracami legislacyjnymi toczącymi się w Senacie RP, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych r. pr. Dariusz Sałajewski- w trybie art. 60 pkt 2 ustawy o radcach prawnych – skierował do Przewodniczących wszystkich trzech komisji senackich, na wspólnym posiedzeniu których w dniu 26go stycznia br. planowane jest rozpatrywanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, stanowiska przedstawiane przez Krajową Radę Radców Prawnych na etapie prac legislacyjnych nad przedmiotową ustawą w Sejmie RP. Do korespondencji dołączone zostały ponownie wyodrębnione poprawki prezentowane uprzednio w przywołanych stanowiskach jak również kolejna – alternatywna – propozycja poprawek opracowana w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Wszystkie przedkładane tak poprzednio jak i obecnie przez KRRP stanowiska oraz propozycje poprawek zmierzają do należytej ochrony tajemnicy zawodowej.

Korespondencja Prezesa KRRP do Pana Jarosława Rusieckiego dot. ustawy o Policji – propozycja poprawek

Korespondencja Prezesa KRRP do Pana Michała Seweryńskiego dot. ustawy o Policji – propozycja poprawek

Korespondencja Prezesa KRRP do Pana Stanisława Gogacza dot. ustawy o Policji – propozycja poprawek

Załącznik nr 3 – propozycja poprawek

Załącznik nr 4 – propozycja alternatywnej poprawki OBSiL

Dotychczas składane stanowiska znajdują się pod następującymi adresami:

Załącznik Nr 1 – Stanowisko OBSiL KRRP z dnia 30 grudnia 2015 r. dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154): https://biblioteka.kirp.pl/items/show/514
Załącznik Nr 2 – Stanowisko uzupełniające z dnia 11 stycznia 2016 r.: https://obsil.kirp.pl/aktualnosci/stanowisko-uzupelniajace-dotyczace-poselskiego-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-policji/

Czytaj więcej

Tajemnica obrończa i zawodowa w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

W dniach 13-14 stycznia 2016r. odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji, a następnie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, którego przedmiotem był projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 154).

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele KRRP, którzy, w nawiązaniu do  przygotowanych przez Ośrodek Badań Studiów i Legislacji: stanowiska z 30 grudnia 2015r. oraz opinii z 11 stycznia 2016r., dotyczących poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, uzasadniali zgłoszone przez członków Komisji, a wynikające z negatywnej oceny projektu propozycje poprawek odnoszące się do ochrony tajemnicy zawodowej.

I

Zgodnie z projektem na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów mogących zawierać informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego (czyli obejmujące tajemnicę radcowską), przysługiwałoby zażalenie jedynie prokuratorowi. Zdaniem ekspertów OBSiL KRRP legitymacja do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów mogących zawierać tajemnice radcowskie powinna przysługiwać także osobie zobowiązanej do zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego (czyli także radcy prawnemu).

Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw dotyczące kontroli operacyjnej osób, których działalność objęta jest tajemnicą zawodową, w procedowanym kształcie budziły istotne zastrzeżenia.

Zaproponowane poprawki miały na celu wyposażenie osób zobowiązanych ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej, a więc pełniące szczególną rolę w społeczeństwie z uwagi na wykonywany zawód, w środek pozwalający zakwestionować w postępowaniu przed sądem wykorzystanie w postępowaniu karnym materiałów zawierających informacje stanowiące tajemnicę związaną z wykonywanym zawodem lub pełnioną funkcją, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11), który wykonać ma ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, wskazuje, iż nie znajduje uzasadnienia zastosowanie na etapie czynności operacyjno-rozpoznawczych, standardów łagodniejszych niż te przewidziane w postępowaniu karnym. W ocenie Trybunału, z uwagi na specyfikę tych czynności, cechujących się niejawnością kontroli oraz jej ponadprocesowym charakterem, standardy te powinny być co najmniej zbieżne ze standardami zakreślonymi w przepisach kodeksu postępowania karnego, do czego zmierzają przedłożone niniejszym poprawki. Przepisy postępowania karnego wyraźnie przyznają  osobie zobowiązanej do zachowania tajemnicy zawodowej o której mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego możliwość zaskarżenia postanowienia o zwolnieniu jej z zachowania tajemnicy zawodowej, a więc dwuinstancyjną kontrolę przesłanek uwzględnianych przez sąd przy wydaniu postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy zawodowej. Kontrola ta jest także niezbędna także z uprzywilejowanego statusu komunikacji pomiędzy prawnikiem a klientem jako warunku prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, co niejednokrotnie podkreślał w swoim orzecznictwie Europejski Trybunał Praw Człowieka. Brak tego rozwiązania niezwykle istotnego z punktu widzenia obywateli powierzających swoje najgłębsze tajemnice dotyczące życia prywatnego w celu uzyskania pomocy ze strony przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, uderza w podstawy wykonywania zawodu radcy prawnego i adwokata, a więc profesji prawniczych istotnych z punktu widzenia istnienia filarów demokratycznego państwa prawnego.

Komisja odrzuciła zgłoszone poprawki, które uzasadniali na posiedzeniu komisji przedstawiciele Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP, stosunkiem głosów 15 do 14.

II

Uwzględniono natomiast poprawki rządowe nawiązujące także do stanowiska Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP dotyczące ochrony tajemnicy obrończej (art. 178 Kodeksu postępowania karnego). Zmieniono wadliwie skonstruowane przepisy ustawy o Policji i innych zmienianych ustaw, które w brzmieniu zaproponowanym w pierwotnej wersji projektu takiej ochrony nie zapewniały (mimo bezwzględnego zakazu dowodowego). W świetle nowego brzmienia projektowanych przepisów materiały zawierające tajemnicę obrończą mają być niezwłocznie zniszczone przez służby wykonujące czynności operacyjno-rozpoznawcze i nie będą przekazywane do prokuratora (prokuratora wojskowego lub Prokuratora Generalnego) w celu podjęcia przez niego dalszych czynności.

Po burzliwej debacie na posiedzeniu plenarnym i odrzuceniu zgłoszonych nowych poprawek, projekt został uchwalony (234 posłów za, 213 przeciw, 3 wstrzymało się od głosu) i przekazany do Senatu RP.

Czytaj więcej

Stanowisko uzupełniające dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o policji

Poniżej publikujemy stanowisko uzupełniające – do wcześniej już złożonego w dniu 30.12 ubr. w Kancelarii Sejmu – w trybie art. 60 pkt 2 ustawy o radcach prawnych – stanowiska opiniującego poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw /druk sejmowy nr 154/. Stanowisko zostało dziś złożone Arkadiuszowi Czartoryskiemu – Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do której, po pierwszym czytaniu w dniu 30.12 ubr., skierowano projekt ustawy. Ponadto podobne wystąpienie zostało przekazane do:

  • Wicepremiera, Minitra nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosława Gowina,
  • Minister cyfryzacji – Anny Streżyńskiej,
  • Koordynatora służb specjalnych – Mariusza Kamińskiego.

Korespondencja Prezesa KRRP dot. ustawy o Policji – propozycja poprawek

Czytaj więcej

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o policji

W załączeniu poniżej publikujemy Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154).

Stanowisko OBSiL KRRP z 30.12.2015 r. do projektu ustawy o zm. ustawy o Policji

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 967)

21 lipca 2015 r. (wtorek) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej Senatu RP. Przedmiotem obrad było pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 967). Przedmiotowa nowelizacja obejmuje swoim zakresem także ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej. W posiedzeniu wziął udział przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Celem projektowanej regulacji jest dostosowanie wyżej wymienionych ustaw do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11), stwierdzającego niezgodność niektórych przepisów powołanych ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikiem przedmiotowego postępowania była również Krajowa Rada Radców Prawnych. Sentencja rozstrzygnięcia została ogłoszona dnia 6 sierpnia 2014 r. w Dz. U. poz. 1055.

Obecny kształt projektu ustawy budzi poważne zastrzeżenia środowiska prawniczego przede wszystkim z uwagi na możliwe naruszenia tajemnicy zawodowej. Mechanizmy zawarte w projekcie, a przewidziane na wypadek pozyskania w ramach kontroli operacyjnej materiałów objętych tajemnicą zawodową, nie gwarantują w sposób dostateczny, że pozyskane w ten sposób dane zostaną chociażby prawidłowo pod tym kątem ocenione.

Podczas wspólnego posiedzenia komisji w dniu 21 lipca 2015 r. przyjętych zostało kilka poprawek zgłoszonych w trakcie prac nad projektem.

Czytaj więcej