Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa


  Kontakt : +48 600 200 231

Opinia OBSiL KRRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Druk Sejmowy Nr 866)

W dniu 20 stycznia 2021 roku do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Opiniowany projekt przewiduje fundamentalne zmiany w zakresie unormowania zasad rozstrzygania kwestii odpowiedzialności w sprawach o wykroczenia powszechne. W obowiązującym stanie prawnym zasadniczym organem, do którego należy rozstrzyganie o przedmiocie procesu w tej kategorii spraw jest sąd. Orzeczenie sądu w tym przedmiocie, zgodnie ze standardem konstytucyjnym wynikającym jednoznacznie z treści art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, następuje w formie wyroku.

Na zasadzie wyjątku, rozstrzygnięcie o odpowiedzialności za wykroczenie może nastąpić poprzez nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego przez Policję lub inny upoważniony organ państwa (art. 95 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, dalej określanego przy użyciu skrótu „KPW”).

W świetle przeprowadzonej analizy, uwzględniając przede wszystkim kontekst normatywny wynikający z przepisów Konstytucji RP, stanowczo należy opowiedzieć się przeciwko proponowanym w opiniowanym projekcie zmianom dotyczącym zasad rozstrzygania kwestii odpowiedzialności za wykroczenia powszechne w ramach postępowania nakazowego i postępowania mandatowego.

 

Opinia z 20.01.2021 r. – KPW