Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Opinia OBSiL KRRP w zakresie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, przy pomocy którego notariusz może wydać notarialny nakaz zapłaty (A489), w zakresie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących notarialnego nakazu zapłaty oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (A490), w zakresie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru zaświadczenia o upoważnieniu notariusza do dokonywania wpisów w księdze wieczystej lub wydawania notarialnych nakazów zapłaty (A487), w zakresie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych dokonywania wpisów do ksiąg wieczystych przez notariuszy (A488).

Opinia OBSiL KRRP w przedmiocie rozporządzeń do ustawy – Prawo o notariacie