Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

All Posts Tagged: opłaty za czynności radców prawnych

Komunikat dotyczący rozporządzeń taryfowych

W dniu 12 października 2016 r., w Dzienniku Ustaw pod poz. 1667, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych, publikowane poniżej. Treść aktu nie uległa zmianom względem projektu przesłanego do zaopiniowania Krajowej Radzie Radców Prawnych. Oznacza to obniżenie stawek minimalnych ustalanych od wartości przedmiotu sporu – obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. – o 25 %, z jednoczesnym dodaniem dwóch nowych stawek minimalnych w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 2 000 000 zł. W konsekwencji oznacza to, że w sprawach w których pomoc prawna świadczona jest „z wyboru”, stawki które przewidywało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, uległy finalnie podwyższeniu o 50%.

W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym stawki uległy obniżeniu o 50 %, co w tym zakresie oznacza powrót do rozwiązań sprzed 1 stycznia 2016 r.

W przypadku kwotowych stawek ustalanych dla poszczególnych kategorii spraw, obniżeniu uległy te, których wzrost od dnia 1 stycznia 2016 r. był paro- lub kilkukrotny, do przyjętego wskaźnika wzrostu o 100 % (o 200 % – stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o 300 % – za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie) w stosunku do stawek obowiązujących do dnia 1 stycznia 2016 r.

Jednocześnie powrócono do wysokości stawek minimalnych w sprawach o nawiązanie umowy o pracę, uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku oraz o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego obowiązujących od dnia 1 sierpnia 2015 r. (po zmianie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca 2015 r.).

Nie uległ natomiast zmianie mechanizm zasądzania wielokrotności stawek minimalnych, wprowadzony z dniem 1 stycznia 2016 r. w odpowiedzi na postulaty Krajowej Rady Radców Prawnych.

Poniżej publikowane jest również rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu, które według informacji dostępnych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji, również skierowane zostało do publikacji w Dzienniku Ustaw. Jego treść została jedynie nieznacznie zmieniona (§ 1, § 2 ust. 2 i § 4 ust.2 rozporządzenia) w stosunku do projektu poddawanego analizie przez ekspertów Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Oba powyższe rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia, niemniej jednak zwracam uwagę na brak publikacji drugiego z wymienionych wyżej aktów w dniu dzisiejszym, co zapewne nastąpi w najbliższym czasie.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzeń zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Poniżej opublikowano również skan pisma kierującego wzmiankowane projekty do publikacji.

Wiceprezes KRRP
Arkadiusz Bereza

Skierowanie do publikacji

Rozporządzenie MS – Koszty w sprawach z wyboru

Rozporządzenie MS – Koszty w sprawach z urzędu

Czytaj więcej

Opinia KRRP w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości dot. opłat za czynności radców prawnych wsparta przez inne organy

Opinia Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości dot. opłat za czynności radców prawnych została wsparta przez inne organy biorące udział w konsultacjach społecznych.

Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie oceniła kierunek zmian legislacyjnych zmierzający do istotnego obniżenia opłat za czynności adwokackie i czynności radców prawnych zarówno w przypadku spraw z wyboru jak i z urzędu. Wskazano, że uzasadnienia projektowanych rozporządzeń oparto na błędnych założeniach, że koszty adwokackie/radcowskie przysługują pełnomocnikowi procesowemu, podczas gdy sąd zasądza koszty na rzecz strony wygrywającej sprawę, a nie jej pełnomocnika. Podkreślono, że proponowane stawki w odniesieniu do większości kategorii spraw, wymagających od pełnomocnika znacznego nakładu pracy są zbyt niskie, gdyż stanowią powrót do stawek odpowiednich kilkanaście lat temu.
Stanowisko Nr 1 – KRS

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa w przedstawionym stanowisku wskazała m.in., że stawki przedstawione w projekcie rozporządzenia znacząco odbiegają od stawek rynkowych za prowadzenie poszczególnych rodzajów spraw i z tych względów należałoby rozważyć, czy taka regulacja nie stawia w niekorzystnej sytuacji strony wygrywającej proces i nie ogranicza dostępu do profesjonalnej pomocy prawnej osobom będącym w przeciętnej sytuacji majątkowej. Ponadto, w stanowisku tym podniesiono również, że uwzględnienie trudnej sytuacji majątkowej stron postępowania następuje w trybie art. 102 k.p.c., a zróżnicowana sytuacja materialna społeczeństwa nie uzasadnia ogólnego obniżania opłat za czynności profesjonalnych pełnomocników. Za niewłaściwe uznano również ustalanie wysokości opłat w przypadku spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, w taki sposób, aby były zgodne z aktualnym systemem teleinformatycznym, który ma przecież służyć realizacji celów postępowania, nie zaś je wyznaczać.
Stanowisko Nr 2 – Prokuratoria Generalna SP

W opinii Sądu Najwyższego zasadność obniżenia stawek opłat za czynności radców prawnych  może budzić wątpliwości ze względu na to, że kwoty zasądzane tytułem zwrotu kosztów procesu powinny odpowiadać rynkowym stawkom wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika. Zastrzeżenia zgłoszono również do wysokości niektórych zaproponowanych stawek, które istotnie odbiegają od stawek rynkowych (stawki w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz spraw z zakresu stosunków małżeńskich, stawki w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym). Odnosząc się do rozporządzenia dot. tzw. stawek z urzędu, krytycznie oceniono powrót do poprzednio obowiązującego mechanizmu ustalania wysokości opłaty, wskazując na brak uzasadnienia takiego działania.
Stanowisko Nr 3 – SN

W uwagach wpływających od prezesów poszczególnych sądów zwracano uwagę na oderwanie proponowanych projektem stawek od stawek rynkowych, nieuzasadnione zróżnicowanie stawek wynagrodzenia w zależności od źródła umocowania pełnomocnika, iluzoryczność zwrotu kosztów procesu stronie wygrywającej spór, a także na nieadekwatną wysokość stawek w poszczególnych rodzajach spraw m.in. w sprawach z zakresu prawa pracy.
Stanowisko Nr 4 – SA Gdańsk
Stanowisko Nr 5 – SA w Poznaniu
Stanowisko Nr 6 – SO w Katowicach

Materiał OBSiL

Czytaj więcej

KRRP o pracach legislacyjnych nad rozporządzeniami dotyczącymi opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu

W załączeniu publikujemy wystąpienie wiceprezesa KRRP Arkadiusza Berezy do Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzonych prac legislacyjnych nad rozporządzeniami dotyczącymi opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.

Wystąpienie wiceprezesa KRRP Arkadiusza Berezy do Ministra Sprawiedliwości

Czytaj więcej

Kolejne spotkanie w sprawie opłat za czynności radców prawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 13 lipca br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się kolejne spotkanie grupy eksperckiej, utworzonej dla przygotowania projektów nowych rozporządzeń w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. W posiedzeniu Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali wiceprezesi KRRP – Arkadiusz Bereza i Zbigniew Pawlak oraz współpracownicy kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP – dr Przemysław Mijal i dr Marcin Sala – Szczypiński. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali sekretarz NRA – Rafał Dębowski i skarbnik NRA – Mirosława Pietkiewicz.

W czasie spotkania omówiono przedłożone kilka dni wcześniej przez Ministerstwo Sprawiedliwości materiały robocze w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów, których wejście w życie proponuje się nie później niż 1 stycznia 2016 r. Pierwsza wersja projektu rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu została poddana krytycznej analizie ze strony reprezentantów samorządów prawniczych. Przedstawiciele obu samorządów zgłosili szereg uwag i wniosków do proponowanych rozwiązań, które zostaną obecnie poddane analizie przez resort. Mniej emocji wzbudził mechanizm w sprawie określenia opłat za czynności radcowskie, jeżeli stronę reprezentuje pełnomocnik z wyboru, gdyż oparty był w dużej części na przedłożonych Ministrowi Sprawiedliwości projektach opracowanych przez KRRP i NRA. W czasie spotkania zgodnie podnoszono, że oba środowiska oczekują przede wszystkim urealnienia niezmienianych od 13 lat stawek opłat. Dyskusja nad bardziej szczegółowymi rozwiązaniami w tej mierze będzie uzależniona od stanowiska Ministra Sprawiedliwości, któremu reprezentanci resortu przedstawią plon dzisiejszej dyskusji w najbliższych dniach.

Kolejne spotkanie grupy eksperckiej zaplanowano w przyszłym tygodniu (22 lipca 2015 r.).

Czytaj więcej