Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Kategoria: Aktualności

Komunikat: udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Szanowni Państwo,

Nawiązując do wcześniejszego komunikatu Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 11 września 2015 r. przyjęła Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (uchwała Nr 97/IX/2015). Uchwała daje możliwość rozpoczęcia działań zmierzających do realizacji spoczywających na okręgowych izbach radców prawnych obowiązków, związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

W przypadku wątpliwości związanych z realizacją ww. uchwały, dodatkowych informacji udzielają:

  • wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Zbigniew Pawlak, tel. 668-667-989, e-mail: pawlak@kirp.pl
  • radca prawny Ireneusz Misiejuk, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP, tel. 600-200-231, e-mail: misiejuk@kirp.pl

Link do uchwały:  https://www.biblioteka.kirp.pl/items/show/448

Czytaj więcej

Pismo dotyczące propozycji wprowadzenia zmiany do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

W załączeniu poniżej publikujemy pismo z 30 lipca 2015 r. dotyczące propozycji wprowadzenia zmiany do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu w zakresie rezygnacji ze wskazywania adresu zamieszkania radcy prawnego.

Pismo z 30 lipca 2015 r.- rozporządzenie w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

Czytaj więcej

Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 967)

21 lipca 2015 r. (wtorek) odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej Senatu RP. Przedmiotem obrad było pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 967). Przedmiotowa nowelizacja obejmuje swoim zakresem także ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, ustawę z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej. W posiedzeniu wziął udział przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

Celem projektowanej regulacji jest dostosowanie wyżej wymienionych ustaw do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 lipca 2014 r. (sygn. akt K 23/11), stwierdzającego niezgodność niektórych przepisów powołanych ustaw z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikiem przedmiotowego postępowania była również Krajowa Rada Radców Prawnych. Sentencja rozstrzygnięcia została ogłoszona dnia 6 sierpnia 2014 r. w Dz. U. poz. 1055.

Obecny kształt projektu ustawy budzi poważne zastrzeżenia środowiska prawniczego przede wszystkim z uwagi na możliwe naruszenia tajemnicy zawodowej. Mechanizmy zawarte w projekcie, a przewidziane na wypadek pozyskania w ramach kontroli operacyjnej materiałów objętych tajemnicą zawodową, nie gwarantują w sposób dostateczny, że pozyskane w ten sposób dane zostaną chociażby prawidłowo pod tym kątem ocenione.

Podczas wspólnego posiedzenia komisji w dniu 21 lipca 2015 r. przyjętych zostało kilka poprawek zgłoszonych w trakcie prac nad projektem.

Czytaj więcej

Posiedzenie komisji senackich w sprawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w dniu 15 lipca 2015 r.

Dnia 15 lipca br. na dwóch posiedzeniach komisji senackich – posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i  posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej procedowana była uchwalona przez Sejm ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej społeczeństwa.

W obu posiedzeniach ze strony KRRP udział wziął Wiceprezes Arkadiusz Bereza. Po raz kolejny zajął on krytyczne stanowisko wobec wprowadzonej do projektu – w porównaniu z pierwotnym przedłożeniem rządowym – zmiany w zakresie dopuszczenia do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe tzw. magistrów prawa z trzyletnim doświadczeniem, wskazując że regulacja taka jest szkodliwa przede wszystkim dla beneficjentów nieodpłatnej pomocy prawnej. Uchwalona ustawa odmawia im bowiem prawa do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnie finansowanej z budżetu państwa na takim samym – profesjonalnym poziomie, doprowadzając do ich dyskryminacji ze względu na podmiot udzielający pomocy w ramach systemu. Przyjęcie takie rozwiązania grozi dekompozycją całego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wiceprezes podkreślił ponadto, że nieporozumieniem jest wymaganie od osoby ubiegającej się o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej składania przed jej otrzymaniem szeregu oświadczeń, w tym o tym, że jest ona świadoma, że pomocy prawnej udziela jej osoba niebędąca radcą prawnym czy adwokatem, a więc nie związana obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej i nie ponosząca odpowiedzialności odszkodowawczej, z wyjątkiem winy umyślnej. Ponadto wskazał, że ustawa nie zawiera jakichkolwiek zobiektywizowanych i sprawdzalnych kryteriów dopuszczenia to udzielania pomocy prawnej magistrów prawa z 3-letnim doświadczeniem w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, a konstrukcja taka rodzi wątpliwości co do zgodności przedmiotowej ustawy z Konstytucją.

W związku z powyższym zaproponowana została poprawka do ust. 3 art. 11, która wyłącza z kręgu podmiotów uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez organizację pozarządowe „magistrów prawa z doświadczeniem”, pozostawiając jednocześnie możliwość świadczenia w nich takiej pomocy przez doradców podatkowych w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Posiedzenie komisji senackiej w sprawie zmiany ustawy – Prawo własności przemysłowej w dniu 15 lipca 2015 r.

Dnia 15 lipca odbyło się posiedzenie komisji senackich: Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Gospodarki Narodowej  oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, której przedmiotem było między innymi rozpatrzenie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk senacki nr 957, druki sejmowe nr 2331, 3490 i 3490-A).

Ustawa ta przewiduje zmianę art. 236 ustawy – Prawo własności przemysłowej poprzez dodanie ust. 1 a przyznającego radcom prawnym i adwokatom uprawnienie do występowania przed Urzędem Patentowym RP w zakresie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń oraz utrzymywania ochrony znaków towarowych oraz zmianę brzmienia ust. 3 tego artykułu poprzez wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach wskazanych we wcześniejszych ustępach przedmiotowego artykułu mogą działać za pośrednictwem odpowiednio rzecznika patentowego, radcy prawnego lub adwokata. Obowiązek ten ma być jednak wyłączony w stosunku do osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Regulacja ta budzi dużo emocji w środowisku rzeczników patentowych i była krytykowana przez przedstawicieli tego samorządu na posiedzeniu komisji. W posiedzeniu tym Krajową Radę Radców Prawnych reprezentował Wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza. Przedstawił on pozytywne stanowisko KRRP w przedmiocie procedowanej zmiany art. 236 zbieżne w zasadzie z opinią Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, wskazując, że dotychczasowy brak uprawnienia radców prawnych i adwokatów do występowania przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych jest swego rodzaju niekonsekwencją, biorąc pod uwagę, że mają oni takie uprawnienie w innych postępowaniach przed Urzędem Patentowym, przede wszystkim w postępowaniu spornym, jak również w postepowaniu sądowoadministracyjnym i w postepowaniu sądowym, w tym w sprawach o naruszenie praw własności przemysłowej. Ponadto Wiceprezes wskazał, że zakres proponowanego rozszerzenia uprawnień radców prawnych i adwokatów jest i tak węższy niż proponowany na wcześniejszych etapach procesu legislacyjnego, bo obejmuje obecnie tylko znaki towarowe, z wyłączeniem wynalazków, produktów leczniczych, produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Komisje nie uwzględniły poprawek zgłaszanych przez środowisko rzeczników patentowych, a cała ustawa z niewielkimi poprawkami legislacyjnymi została przyjęta. Następny etap – posiedzenie Senatu – odbędzie się w dniach 22-24 lipca.

Czytaj więcej

Kolejne spotkanie w sprawie opłat za czynności radców prawnych w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 13 lipca br. w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się kolejne spotkanie grupy eksperckiej, utworzonej dla przygotowania projektów nowych rozporządzeń w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów. W posiedzeniu Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali wiceprezesi KRRP – Arkadiusz Bereza i Zbigniew Pawlak oraz współpracownicy kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP – dr Przemysław Mijal i dr Marcin Sala – Szczypiński. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali sekretarz NRA – Rafał Dębowski i skarbnik NRA – Mirosława Pietkiewicz.

W czasie spotkania omówiono przedłożone kilka dni wcześniej przez Ministerstwo Sprawiedliwości materiały robocze w sprawach opłat za czynności radców prawnych i adwokatów, których wejście w życie proponuje się nie później niż 1 stycznia 2016 r. Pierwsza wersja projektu rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu została poddana krytycznej analizie ze strony reprezentantów samorządów prawniczych. Przedstawiciele obu samorządów zgłosili szereg uwag i wniosków do proponowanych rozwiązań, które zostaną obecnie poddane analizie przez resort. Mniej emocji wzbudził mechanizm w sprawie określenia opłat za czynności radcowskie, jeżeli stronę reprezentuje pełnomocnik z wyboru, gdyż oparty był w dużej części na przedłożonych Ministrowi Sprawiedliwości projektach opracowanych przez KRRP i NRA. W czasie spotkania zgodnie podnoszono, że oba środowiska oczekują przede wszystkim urealnienia niezmienianych od 13 lat stawek opłat. Dyskusja nad bardziej szczegółowymi rozwiązaniami w tej mierze będzie uzależniona od stanowiska Ministra Sprawiedliwości, któremu reprezentanci resortu przedstawią plon dzisiejszej dyskusji w najbliższych dniach.

Kolejne spotkanie grupy eksperckiej zaplanowano w przyszłym tygodniu (22 lipca 2015 r.).

Czytaj więcej

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331)

10 czerwca miało miejsce posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, w której brali udział Wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza i eksperci Ośrodka. Przedmiotem posiedzenia było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk sejmowy nr 2331). Projekt ustawy w brzmieniu przyjętym w sprawozdaniu Komisji z 10 czerwca br. (druk sejmowy nr 3490) przewiduje  w dodanym do art. 236 ustawy – Prawo własności przemysłowej ust. 1 (1) przyznanie radcom prawnym oraz adwokatom uprawnienia do występowania w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. Na skutek zgłaszanych przez KRRP poprawek uprawnienie to dotyczy również reprezentowania osób niemających miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub na obszarze Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. Opinie zgłaszane do projektu w trakcie procesu legislacyjnego przez KRRP dostępne są na stronie internetowej Ośrodka.

W dniu 23 czerwca br. odbyło się drugie czytanie projektu na posiedzeniu Sejmu. W związku ze zgłoszeniem poprawek projekt został ponownie skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji. Poprawki dotyczyły między innymi interesującego samorząd radców prawnych art. 236 ustawy – Prawo własności przemysłowej i zakładały pozbawienie radców prawnych projektowanego uprawnienia do występowania w charakterze pełnomocnika strony przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony znaków towarowych. 24 czerwca w godzinach popołudniowych odbyło się posiedzenie Komisji, w którym uczestniczył przedstawiciel Ośrodka Badań Studiów i Legislacji. Poprawki dotyczące wskazanego artykułu zostały odrzucone. Kolejnym etapem procesu legislacyjnego będzie III czytanie na posiedzeniu Sejmu.

Czytaj więcej

Drugie czytanie projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

W pierwszym dniu trwającego właśnie 95 posiedzenia Sejmu obecnej kadencji (23-25 czerwca 2015 r.) w godzinach wieczornych miało miejsce drugie czytanie rządowego projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Wszystkie kluby poselskie opowiedziały się za uchwaleniem ustawy. Do sprawozdania połączonych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (przyjętego na posiedzeniu w dniu 22 czerwca br) posłowie wypowiadający się w imieniu klubów wnieśli jedynie kilka poprawek (głównie klub PSL).Sejm skierował je ponownie do rozpatrzenia przez komisje. Poprawki dotyczyły zakresu podmiotowego ustawy (art. 4 projektu). W godzinach wieczornych odbyło się posiedzenie Komisji, w którym wziął udział przedstawiciel Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. Zgłoszone poprawki zostały odrzucone. Niewykluczone, że jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu dojdzie do trzeciego czytania i głosowania nad projektem ustawy.

Czytaj więcej