Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Stanowisko OBSIL KRRP do ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kpc oraz niektórych innych ustaw w zakresie niektórych zmian w ustawie o zwalczaniu COVID (druk senacki nr 384)

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm RP w dniu 20 kwietnia 2021 r. (Druk Sejmu nr 899). Dotyczy zmian w k.p.c. w zakresie wprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz przepisów z tym powiązanych, a także zmian związanych z przesunięciem wejścia w życie rozwiązań dotyczących prostej spółki akcyjnej i eKRS.

Ustawa zawiera w art. 4 istotne zmiany dla postępowań sądowych związanych z głęboką nowelizacją ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: „ustawa o zwalczaniu COVID”) . Niniejsza opinia została ograniczona do wybranych zmian w tej ustawie w zakresie ich wpływu na postępowanie cywilne, w szczególności w zakresie, w jakim odbiega od pierwotnego projektu wniesionego do Sejmu RP.
Z tego względu w znacznym zakresie należy podtrzymać uwagi zawarte w opinii Ośrodka Studiów, Badań i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 2 lutego 2021 r. przygotowanej na tle pierwotnego brzmienia projektu.

Mimo zmian dokonanych w art. 15zzs9 ustawy w stosunku do treści projektu wciąż poważne zastrzeżenia budzi nałożenie na pełnomocników zawodowych (adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych oraz Prokuratorię Generalną RP) nowych obowiązków związanych z wnoszeniem pism procesowych oraz dokonywania doręczeń takim pełnomocnikom. Choć zdecydowanie należy podzielić pogląd o potrzebie przygotowania transparentnego sposobu komunikowania się sądu z pełnomocnikami (i odwrotnie) drogą elektroniczną przyjęte rozwiązania wymagają odpowiedniego ogólniejszego ujęcia i dodatkowego doprecyzowania…   Czytaj całe stanowisko, które jest dostępne w linku poniżej.

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw