Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa


  Kontakt : +48 600 200 231

Opinia OBSiL do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 867)

W dniu 2 lutego 2021 roku Ośrodek Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przygotował opinię dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy w zakresie Kodeksu Karnego.

Opiniowany projekt w pierwotnym kształcie przewidywał wprowadzenie zmian na gruncie trzech ustaw, mianowicie Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W rezultacie autopoprawki (Druk Sejmowy nr 867-A) objął również zmianę Kodeksu Wykroczeń. Jakkolwiek przedstawiony przedmiot nowelizacji znajduje odzwierciedlenie w drugim odnośniku projektowanej ustawy, to zważywszy, że zasadnicza część zawartych w niej propozycji legislacyjnych dotyczy regulacji procesu karnego, należałoby oczekiwać, stosownie do treści § 18 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2020 r., tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 283), wymagającego przyjęcia tytułu w sposób adekwatny informującego o treści ustawy, że w tytule zostanie wprost wskazana i w ten sposób uwypuklona zmiana ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Opinia z 02.02.2021 r. – druk sejmowy Nr 867 i 867a – KK