Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa


  Kontakt : +48 600 200 231

Opinia OBSiL KRRP w zakresie projektu zmiany art. 15 zzs4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy nr 899)

Dnia 4 lutego 2021 roku OBSil KRRP przygotował opinię, której przedmiotem  jest ocena propozycji zmiany treści art. 15 zzs4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.; dalej jako: „Ustawa Covid”).
Propozycja zmiany wspomnianego przepisu została przedstawiona w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy 899; dalej jako: „ Projekt”).
Problematyka samego art. 15 zzs4 Ustawy Covid dotyczy materii rozpatrywania skarg przez sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny.
Wspomniane modyfikacje odnoszą się w zasadzie do dwóch kwestii – możliwości przeprowadzania rozpraw zdalnie (za pomocą narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość z przekazywaniem obrazu i dźwięku) oraz rozszerzonych, względem regulacji podstawowej, możliwości kierowania spraw do rozpatrzenia na posiedzenia niejawne.

 

Opinia z 04.02.2021 – PPSA- druk Nr 899