Powązkowska 15 01-797 Warszawa


  Kontakt : +48 22 300 86 40

Opinia OBSiL KRRP dotycząca rządowego projektu z dnia 4 maja 2017 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przedmiotem niniejszej analizy jest projekt z dnia 4 maja 2017 roku ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ustawa dokonuje implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 73)2. Celem analizy pozostaje wskazanie obowiązków radcy prawnego wynikających z przedstawionego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przez projekt – przewidzianych w Dyrektywie – możliwości szczególnego uregulowania przez ustawodawcę krajowego obowiązków osób, wykonujących zawody zaufania publicznego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W załączeniu poniżej publikujemy opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych dotycząca rządowego projektu z dnia 4 maja 2017 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Wykaz Prac Legislacyjnych Rady Ministrów nr UC 52).

Opinia z 01.09.2017 r