Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa


  Kontakt : +48 600 200 231

Kategoria: Aktualności

Stanowisko OBSIL KRRP do ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kpc oraz niektórych innych ustaw w zakresie niektórych zmian w ustawie o zwalczaniu COVID (druk senacki nr 384)

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm RP w dniu 20 kwietnia 2021 r. (Druk Sejmu nr 899). Dotyczy zmian w k.p.c. w zakresie wprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz przepisów z tym powiązanych, a także zmian związanych z przesunięciem wejścia w życie rozwiązań dotyczących prostej spółki akcyjnej i eKRS.

Ustawa zawiera w art. 4 istotne zmiany dla postępowań sądowych związanych z głęboką nowelizacją ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako: „ustawa o zwalczaniu COVID”) . Niniejsza opinia została ograniczona do wybranych zmian w tej ustawie w zakresie ich wpływu na postępowanie cywilne, w szczególności w zakresie, w jakim odbiega od pierwotnego projektu wniesionego do Sejmu RP.
Z tego względu w znacznym zakresie należy podtrzymać uwagi zawarte w opinii Ośrodka Studiów, Badań i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 2 lutego 2021 r. przygotowanej na tle pierwotnego brzmienia projektu.

Mimo zmian dokonanych w art. 15zzs9 ustawy w stosunku do treści projektu wciąż poważne zastrzeżenia budzi nałożenie na pełnomocników zawodowych (adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych oraz Prokuratorię Generalną RP) nowych obowiązków związanych z wnoszeniem pism procesowych oraz dokonywania doręczeń takim pełnomocnikom. Choć zdecydowanie należy podzielić pogląd o potrzebie przygotowania transparentnego sposobu komunikowania się sądu z pełnomocnikami (i odwrotnie) drogą elektroniczną przyjęte rozwiązania wymagają odpowiedniego ogólniejszego ujęcia i dodatkowego doprecyzowania…   Czytaj całe stanowisko, które jest dostępne w linku poniżej.

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Czytaj więcej

Opinia OBSIL KRRP w sprawie skuteczności przedłużenia ustalonego przez KRRP cyklu szkoleniowego 2018 – 2O20 przez postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2O20 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.)

Tytułowa opinia prawna sporządzona została na wniosek Komisji Doskonalenia Zawodowego KRRP, dotyczący oceny skuteczności przedłużenia ustalonego przez KRRP cyklu szkoleniowego 2018 – 2020 przez postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2O20 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U poz. 374 z poźn.zm,) a w szczególności art. 15zzr, który obowiązywał w okresie od 8 marca do 15 maja 2020r.

Z treści przedstawionego wniosku wynika, że potrzeba rozstrzygnięcia podniesionej kwestii prawnej podyktowana jest wątpliwościami, zgłaszanymi przez niektóre okręgowe izby radców prawnych oraz poszczególnych ich członków, którzy chcąc spełnić swój obowiązek uzyskania minimalnej liczby punktów szkoleniowych (40), interpretują wskazany przepis w ten sposób, iż z mocy prawa cykl szkoleniowy 2018 – 2020 został przedłużony o ponad dwa miesiące, niezależnie od okresu obowiązywania art. 15zzr .
Opinia z 21.03.2021 r. – przedłużenie cyklu szkoleniowego

Czytaj więcej

e-Doręczenia. Jakie zmiany dla radców prawnych przyniesie wejście w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych?

Potrzeba doręczeń elektronicznych

Pandemia COVID-19 wywołała niemałe zamieszanie w dotychczasowym sposobie funkcjonowania organów władzy publicznej, w tym sądów, które – trzeba przyznać – wyraźnie preferowały papierowy obrót dokumentów i stacjonarne wykonywanie obowiązków zawodowych. Okres pandemii zmienił jednak (na korzyść) zakres świadczenia usług prawnych za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Rozwój w tym zakresie zdawał się jednak omijać procesową aktywność profesjonalnych pełnomocników. Wymiana korespondencji elektronicznej z sądami nadal należy do rzadkości. Ponad rok obowiązywania obostrzeń związanych z pandemią znacząco uwypuklił jednak potrzebę intensyfikacji działań w zakresie zdalnej komunikacji radców prawnych z podmiotami publicznymi, w tym przede wszystkim z sądami. Co ważne, problematyka doręczeń elektronicznych staje się obecnie przedmiotem specjalnej regulacji prawnej. W dniu 27 listopada 2020 r. zakończyły się prace legislacyjne nad ustawą o doręczeniach elektronicznych (ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, Dz.U. z 2020 r. poz. 2320, dalej „u.d.e.”), która opublikowana została w dniu 22 grudnia 2020 r., a zasadniczo wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Z pewnością zrewolucjonizuje ona funkcjonowanie sądów, organów publicznych i kancelarii prawnych. W dalszej części materiałów informacyjnych przedstawione zostaną zmiany wprowadzane przepisami ustawy, przyszły sposób funkcjonowania systemu doręczeń elektronicznych, szczegółowe daty wejścia w życie konkretnych rozwiązań oraz opis modyfikacji następujących w konkretnych procedurach sądowych i administracyjnych.

Raport – Doręczenia elektroniczne- 2021

Czytaj więcej

Opinia OBSiL do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Druk Sejmowy nr 867)

W dniu 2 lutego 2021 roku Ośrodek Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych przygotował opinię dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy w zakresie Kodeksu Karnego.

Opiniowany projekt w pierwotnym kształcie przewidywał wprowadzenie zmian na gruncie trzech ustaw, mianowicie Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W rezultacie autopoprawki (Druk Sejmowy nr 867-A) objął również zmianę Kodeksu Wykroczeń. Jakkolwiek przedstawiony przedmiot nowelizacji znajduje odzwierciedlenie w drugim odnośniku projektowanej ustawy, to zważywszy, że zasadnicza część zawartych w niej propozycji legislacyjnych dotyczy regulacji procesu karnego, należałoby oczekiwać, stosownie do treści § 18 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2020 r., tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 283), wymagającego przyjęcia tytułu w sposób adekwatny informującego o treści ustawy, że w tytule zostanie wprost wskazana i w ten sposób uwypuklona zmiana ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Opinia z 02.02.2021 r. – druk sejmowy Nr 867 i 867a – KK

Czytaj więcej

Opinia OBSL KRRP w sprawie zgodności z Konstytucją RP przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy – Kpc oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899) w zakresie dotyczącym zmian w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) [art. 9], a także przepisów przejściowych i końcowych [art. 11 i 12].

W dniu 10 lutego 2021 roku Ośrodek Badań Studiów i Legislacji opracował opinię w sprawie zgodności z Konstytucją RP przepisów projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 899) w zakresie dotyczącym zmian w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) [art. 9], a także przepisów przejściowych
i końcowych [art. 11 i 12].

W konkluzji czytamy:
„Szczegółowa analiza przepisów zawartych w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899) prowadzi do jednoznacznego wniosku, że proponowane w niej rozwiązania normatywne są niezgodne z postanowieniami Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.”

Opinia z 10.02.2021 r. – druk Nr 899 – ujęcie konstytucyjne

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w zakresie projektu zmiany art. 15 zzs4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) w związku z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy nr 899)

Dnia 4 lutego 2021 roku OBSil KRRP przygotował opinię, której przedmiotem  jest ocena propozycji zmiany treści art. 15 zzs4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.; dalej jako: „Ustawa Covid”).
Propozycja zmiany wspomnianego przepisu została przedstawiona w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy 899; dalej jako: „ Projekt”).
Problematyka samego art. 15 zzs4 Ustawy Covid dotyczy materii rozpatrywania skarg przez sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny.
Wspomniane modyfikacje odnoszą się w zasadzie do dwóch kwestii – możliwości przeprowadzania rozpraw zdalnie (za pomocą narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość z przekazywaniem obrazu i dźwięku) oraz rozszerzonych, względem regulacji podstawowej, możliwości kierowania spraw do rozpatrzenia na posiedzenia niejawne.

 

Opinia z 04.02.2021 – PPSA- druk Nr 899

 

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego w zakresie zmian w ustawie o zwalczaniu COVID (art. 9 i art. 12 projektu)

W  dniu 2 lutego 2021 roku została przygotowana opinia OBSiL dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 899) wprowadzającego istotne zmiany dla postępowań sądowych związane z głęboką nowelizacją ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zakres proponowanych zmian w tej ustawie  jest bardzo szeroki. Dotyczą one: zasad przeprowadzania posiedzeń sądowych w sądach powszechnych (proponowana zmiana art. 15 zzs1 oraz uchylenie art. 15 zzs3) oraz w postępowaniu ze skargi kasacyjnej przed Sądem Najwyższym (proponowane dodanie art. 15 zzs7), przeprowadzania przesłuchania przed konsulem (proponowane dodanie art. 15 zzs8), nowych obowiązków zawodowych pełnomocników w związku z wnoszeniem pierwszych pism procesowych, a także zasad dokonywania doręczeń wobec takich pełnomocników za pośrednictwem poczty elektronicznej (proponowane dodanie art. 15 zzs9), przywrócenie właściwości delegacyjnej sądów w czasie pandemii (proponowane dodanie art. 15 zzs10), a także delegowania sędziów do innych równorzędnych sądów na określony czas za ich zgodą (art. 15 zzs11).

Niniejsza opinia została ograniczona do zmian w tej ustawie w zakresie ich wpływu na postępowanie cywilne.


Opinia OBSiL z 02.02.2021 – KPC – druk Nr 899.

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Druk Sejmowy Nr 866)

W dniu 20 stycznia 2021 roku do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Opiniowany projekt przewiduje fundamentalne zmiany w zakresie unormowania zasad rozstrzygania kwestii odpowiedzialności w sprawach o wykroczenia powszechne. W obowiązującym stanie prawnym zasadniczym organem, do którego należy rozstrzyganie o przedmiocie procesu w tej kategorii spraw jest sąd. Orzeczenie sądu w tym przedmiocie, zgodnie ze standardem konstytucyjnym wynikającym jednoznacznie z treści art. 42 ust. 3 Konstytucji RP, następuje w formie wyroku.

Czytaj więcej

Opinia OBSiL KRRP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD113)

W dniu 5 sierpnia 2020 r. do konsultacji publicznych skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, oznaczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów numerem UD113, w wersji z dnia 20 lipca 2020 r. Projekt został przygotowany przez Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, działającą przy Ministrze Aktywów Państwowych. W Projekcie proponuje się szeroką reformę prawa spółek handlowych, która obejmuje 3 zasadnicze obszary:

a) wprowadzenie do polskiego prawa regulacji prawa grup spółek (prawa koncernowego, prawa holdingowego);
b) zreformowanie zasad sprawowania nadzoru w spółkach kapitałowych, w szczególności w odniesieniu do rad nadzorczych; oraz
c) wprowadzenie punktowych zmian w tych zagadnieniach z zakresu funkcjonowania organów spółek kapitałowych, które do tej pory budziły istotne wątpliwości w praktyce, takich jaki zasady liczenia kadencji członków organów spółek kapitałowych czy reguły ponoszonej przez nich odpowiedzialności cywilnoprawnej.

W pierwszej kolejności należy przyjąć z aprobatą proponowaną metodę wprowadzania zmian, polegającą na dokonaniu przeglądu dotychczasowej regulacji, zidentyfikowania obszarów wymagających reformy i zaprojektowaniu kompleksowego pakietu nowych rozwiązań. Upływ 20 lat od czasu uchwalenia Kodeksu spółek handlowych, stanowi dobrą okazję do refleksji nad obecnym kształtem polskiego prawa spółek i jego adekwatności do współczesnych realiów obrotu. Potrzebę przeglądu wzmacnia fakt, że w ostatnich latach Kodeks był reformowany głównie w związku z koniecznością transpozycji przepisów unijnych albo w trybie tzw. ustaw deregulacyjnych, co często ograniczało zakres wprowadzanych zmian. Ostatnia nowelizacja Kodeksu, która miała charakter przekrojowy, została uchwalona w 2003 r. Trzeba tutaj jednak wspomnieć, że wprowadzenie do polskiego prawa prostej spółki akcyjnej wiązało się z istotną modernizacją szeregu instytucji prawa spółek kapitałowych, choć tylko w ramach nowej formy prawnej. W świetle powyższych uwag nie jest więc pozbawione podstaw twierdzenie, że w ostatnich latach polskie prawo spółek dotykał pewien imposybilizm w zakresie reformy tych obszarów regulacji, które dotychczas funkcjonowały wadliwie w obrocie lub wobec których istniały daleko idące wątpliwości w doktrynie, a także systemowego rozszerzenia wprowadzonych już reform.

W załączeniu poniżej publikujemy Opinię Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (UD113).

Opinia OBSiL z 07.09.2020 r. – KSH

Czytaj więcej