Aleje Ujazdowskie 18 lok. 4, 00-478 Warszawa


  Kontakt : +48 600 200 231

Opinia OBSIL KRRP w sprawie skuteczności przedłużenia ustalonego przez KRRP cyklu szkoleniowego 2018 – 2O20 przez postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2O20 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.)

Tytułowa opinia prawna sporządzona została na wniosek Komisji Doskonalenia Zawodowego KRRP, dotyczący oceny skuteczności przedłużenia ustalonego przez KRRP cyklu szkoleniowego 2018 – 2020 przez postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2O20 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U poz. 374 z poźn.zm,) a w szczególności art. 15zzr, który obowiązywał w okresie od 8 marca do 15 maja 2020r.

Z treści przedstawionego wniosku wynika, że potrzeba rozstrzygnięcia podniesionej kwestii prawnej podyktowana jest wątpliwościami, zgłaszanymi przez niektóre okręgowe izby radców prawnych oraz poszczególnych ich członków, którzy chcąc spełnić swój obowiązek uzyskania minimalnej liczby punktów szkoleniowych (40), interpretują wskazany przepis w ten sposób, iż z mocy prawa cykl szkoleniowy 2018 – 2020 został przedłużony o ponad dwa miesiące, niezależnie od okresu obowiązywania art. 15zzr .
Opinia z 21.03.2021 r. – przedłużenie cyklu szkoleniowego